නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයෙන් අක්‍රිය වී ඇති විදුලි ජනන යන්ත්‍රයේ නිෂ්පාදන කටයුතු සක්‍රීය කොට ජනවාරි 24 වැනිදා වන විට මෙගාවොට් 300 විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ලබාදීමට හැකි වනු ඇතැයි විදුලි බල ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේ සිළුමිණට පැවසීය. දින 6කට අවශ්‍ය වන ඉන්ධන ඩීසල් විදුලිබලාගාර සඳහා සිකුරාදා වන විට ලැබී තිබිණි. ඒ අනුව සපුගස්කන්දේ හා කැලණිතිස්ස බලාගාර ද ගැටලුවක්...
22 ජනවාරි, 2022
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ