විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

ජපානය මෙවර ඔලිම්පික් උලෙළේ ජයග්‍රහාකයාය. එහි කතා දෙකක් නැත. ඒ වැඩිම ඔලිම්පික් පදක්කම් සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමෙන් නම් නොවිය හැකිය. එම අවස්ථාව චීනයට හෝ ඇමරිකාවට ලැබෙනු ඇත. එහෙත් ජපානය මෙවර ඔලිම්පික් උලෙළේ නිතරග ජයග්‍රහාකයා වන්නේ වැඩිම පදක්කම් ලබා ගැනීමෙන් නොව ඔලිම්පික් පැවැත්වීමෙන්ය. ඇත්තවශයෙන්ම මෙවර ඔලිම්පික් පවත්වන්නේ ජපානයේ දැඩි උත්සාහය නිසාමය. නැතහොත් 2020 ඔලිම්පික් 2024...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to විදෙස්