ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ දැක්ම හා අරමුණු වලට සමගාමීව, තම අගය එකතු කළ කිරි නිෂ්පාදන අපනයන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමට ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම කටයුතු කර තිබේ. මෙලෙස අපනයනය කරනු ලබන කිරි නිෂ්පාදන ඇතුළත් කට්ටලයක් ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ සභාපති බැසිල්...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික