විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

මෙවර අයවැය පිළිබඳ සංවාදයකට ප්‍රථම මේ අය වැය ඉදිරිපත් කළ පසුබිම පිළිබඳ අපි සලකා බැලිය යුතුය. අය වැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන විට රටේ උද්ගත වී ඇත්තේ කුමනාකාර තත්ත්වයක්ද යන කාරණාව පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු වෙයි. එනම්, මේ අවස්ථාව විදෙස් ණය ගෙවීමට නොහැකිව බංකොළොත් රටක් ලෙස ලෝකය හඳුනා ගෙන ඇති වකවානුවකි. මහ බැංකු සංචිත ඉතා පහතට වැටී ඇති ආනයනික පාලනයක් ඇති පොදු උද්ධමනය 70%කි. ආහාර...
3 දෙසැම්බර්, 2022
Subscribe to විශේෂාංග