විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

මේ අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම නොකළහොත් අපේ ණය ආපසු ගෙවීමට වැඩ පිළිවෙළක් ඒ මඟින් සකස් කර නොගතහොත් මෙරට ආර්ථීක වශයෙන් මාසයක් හෝ සති දෙකක්වත් පවත්වාගෙන යෑමට හැකියාවක් නොලැබෙයි. ඒ හරහා අන්තර් ජාතික වශයෙන් කිසිම ගනුදෙනුවකට අපි සුදුසුකම් නොලැබෙන තත්ත්වයකට පත් වෙයි. ඒ නිසා මෙවැනි තත්ත්වයක් මත අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතුයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය...
4 පෙබරවාරි, 2023
Subscribe to විශේෂාංග