විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

මෙරට පවත්නා වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳ සියලු පාර්ශ්ව දැනුම්වත්ය. මේ අර්බුදය මතු වූයේ 2020න් පසුව වුවත් මේ අර්බුදයට හේතු මීට දශක දෙක තුනක සිට පැවැත එන්නකි. අපි මෙතෙක් අපනයනය කර උපයා ගන්නා ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයක් ආනයනික වියදම් පවත්වාගෙන පැමිණි රටකි. 2022 වසර ගත් විට මුළු අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 11 ආසන්නයේ පැවැති අතර, ආනයනික වියදම ඩොලර් බිලියන 22කි. එසේ නම් වැඩි වන මේ...
18 මාර්තු, 2023
Subscribe to විශේෂාංග