වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

රැකීරක්ෂා සේවා ඔබ රැකියාවක් සොයන අයෙක්ද? ඔබ ගණිතය ඇතුළු අපොස (සා/​පෙ) සමත් අයෙක්ද. එන්න අපගෙන් තොරතුරු දැනගන්න. වයස 18/​45 අතර විය යුතුයි. විමසීම්: බඳවාගැනීම් හා සංවර්ධන කළමනාකරු,​ 0777600011,​ 0770300080. 002613 ඇබෑර්තු වෛද්‍ය පෞද්ග­ලි­කව බෙහෙත් ශාලා­වක් සඳහා වෛද්‍යවර­යෙක් (MBBS) අවශ්‍යයි. දන්ත වෛද්‍යවර­යෙක් (BDS) අවශ්‍යයි. (ජාතික රෝහල /​ ළමා රෝහල විශේ­ෂයි.) 0777-744011...
22 ජනවාරි, 2022
Subscribe to වටපිට