වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම අවුඩි,​ A41.9Tdi විකිණීමට. 2001 මාදිලිය,​ ඩීසල් රු. මි. 2.2 අමතන්න. 0727320837.047389   වෑන් රථ විකිණීම DFSKV27 2014 වෑන් - (Model) විකිණීමට ඇත. Call - සුරේෂ්. 077-3618093. කඩවත,​ වර්ණය - Black. Dual Purpose Vehicle,​ OWners - 2nd047433
31 ජූලි, 2021
Subscribe to වටපිට