වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

වෑන් රථ විකිණීම Toyata - Town Ace 56-xxx 4 වීල් වෑන් රථය විකිණීමට. තනි අයිතිකරු. Dual Purpose,​ A/​C වාහනය හොඳම තත්ත්වයෙන් කොළඹ. 0716139172.014943 බස් හා ලොරි රථ විකිණීම 2006 LC නමදහස් පිටුපස කූඩුව සහිත Tata Batta තනි අයිතිකරු රු. 7500/​= බැගින් සම්පූර්ණ ලක්ෂ 2 1/​2 ගෙවීමට ඇත. අතට ලක්ෂ 3 කෝට්ටේ. 0763494015014344
27 පෙබරවාරි, 2021
Subscribe to වටපිට