වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණිම  අංක 31,​ 33 මැනිං පෙදෙස වැල්ලවත්ත ස්ථානයේ වර්ග අඩි 165 ක,​ 250 ක කඩ කාමර දෙකක් විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 0777807374.033707 ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට රාජ්‍ය ආයතන 180 කට වැඩි බත්තරමුල්ල නගරයේ ව.අ. 500 වැඩි වාණිජ හෝ කාර්යාලයක් සඳහා බදු දීමට ඇත. විමසන්න. 0717001066.033148
8 මැයි, 2021
Subscribe to වටපිට