සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ බොදු /​ ගොවි උගත්,​ වැදගත් දෙමාපියන් ප්‍රසිද්ධ බාලිකා විද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලැබූ,​ සුළු ආබාධයකට ප්‍රතිකාර ගන්නා තම රූමත්,​ චරිතවත් (1986 /​ උස 5' 6") දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. නවීන කොළඹ පිහිටි නිවසක් සහ තවත් දේපළ ඇය සතුය. s​u​b​a​s​a​r​a​n​a​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​B165809 ගම්පහ බො/​ ගොවි දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ 33,​ 5' 7'' මෘදුකාංග ඉංජිනේරු දායාද සහිත බාල දියණියට වැදගත්...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්