සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

මව සිංහල බෞද්ධ,​ පියා යාපනය හින්දු ගොවි දමිල,​ රජයේ උසස් නිලතල දරන දෙමාපියන්,​ කොළඹ ස්ථිර පදිංචිකරුවන් වන අතර කොළඹ උසස් බෞද්ධ බාලිකා විද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලබා වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධිය ලබා ඇති දැනට එහි ස්ථිර රැකියාවක නිරත වී සිටින අවු. 26,​ 5' 4" බෞද්ධ රූමත් උගත් වැඩිමහල් දියණියට වෛද්‍ය,​ ඉංජිනේරු,​ ගණකාධිකාරී,​ රේගුවේ හා හමුදා නිලධාරී...
19 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to සුබ මංගලම්