සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

 කළු­තර බොදු - සලා­ගම 1997 - උස 5' ,​ ජය­ව­ර්ධ­න­පුර විශ්ව­විද්‍යාලයේ ගණ­කා­ධි­ක­රණ උපා­ධිය අව­සන් කළ,​ වර­ලත් ගණ­කා­ධි­කාරී අව­සන් අදි­යර හදා­රණ,​ දැනට විග­ණ­කා­ධි­කාරී ආය­ත­න­යක රැකි­යා­වක නියුතු රූමත් දිය­ණි­යට,​ දුසි­රි­තෙන් තොර චරි­ත­වත්,​ උසස් රැකි­යා­වක නියුතු පුතෙක් විශ්‍රාමික දෙමා­පි­යන් සොයයි. විදෙ­ස්ග­ත­වී­ම­ටද කැමැ­ත්තෙන් සිටී. e​m​a​i​l​-​j​a​n​e​e​d​a​n​u​@​...
21 මැයි, 2022
Subscribe to සුබ මංගලම්