දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

● දේශපාලන පක්ෂ රැසක්ම ප්‍රකාශ කරන්නේ අද රට අස්ථාවර වී ඇති බවයි. ඇත්තටම රට අස්ථාවරද? ඇත්තටම අද ශ්‍රී ලංකාව පමණක් නොවෙයි මුළු ලෝකයම අස්ථාවර වෙලා තිබෙන්නේ. බුදු දහමට අනුවත් මේ ලෝකේ ස්ථාවර කිසිවක් කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි දැන් තියෙන කාරණය තමයි අපගේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකයේ අංක එකේ රටක් වන්නට පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව මේක තමයි කියන කාරණය මම නොබියව ප්‍රකාශ කරනවා. ලෝකය තුළ තිබෙන මේ...
27 පෙබරවාරි, 2021
Subscribe to දේශපාලනය