දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

පැවැ­ත්වී­මට නිය­මිත 2020 මහ මැති­ව­ර­ණය මෙරට අනා­ග­තය සම්බ­න්ධ­යෙන් ඉතා තීර­ණා­ත්මක මැති­ව­ර­ණ­යකි. ඊට හේතුව මේ වන විට අපේ රට ගෝලීය අභි­යෝග ගණ­නා­ව­කට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර කලා­පීය වශ­යෙන් ද අභි­යෝග ගණ­නා­වක් මතුවී පැව­තී­මයි. ඊට අම­ත­රව ජාතික අභි­යෝග ද මතු­වෙ­මින් පවතී. නොවැ­ම්බර් මාසයේ නව ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා තෝරා පත්කර ගැනී­මෙන් පසුව අන­පේ­ක්ෂිත තත්ත්ව­යන් මතු විය. මන්ද...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to දේශපාලනය