දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වජිර අබේවර්ධන රස්සාවට දේශපාලනය කරන අයයි ඡන්දයක් ඉල්ලන්නේ ජනාධිපතිකමට තිබුණ නුසුදුසුකම තමයි, ඔහු ඒ සඳහා සුදුස්සකු වීම නීතිය තුළ මිස ත්‍රස්තවාදය තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මේ රට වැටෙන සෑම අවස්ථාවලදී එය නැවත ඔසවා තැබීමේ කාර්ය වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහයන් විසින් ඉටු කළත් ඒ සෑම අවස්ථාවේදීම ඊට බලපෑම් එල්ල වුණා...
18 මාර්තු, 2023
Subscribe to දේශපාලනය