දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

පාර්ලිමේන්තුව පසුගිය සතියේ පැවතියේ දින දෙකක් වුව ද එම දින දෙක ම වඩාත් උණුසුම් වූයේ කොවිඩ් - 19 වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමේ අවස්ථාවේ විවාදය පැවැත්වුණු නිසාය. පසුගිය 04 වැනිදා කොවිඩ් - 19 ගැන පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමේ විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු අතර 05 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ කොළඹ වරාය නගරයේ ආර්ථික කොමිෂන් සභාව ගැන පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමේ...
8 මැයි, 2021
Subscribe to දේශපාලනය