දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

මේ දිනවල පැවැත්වෙන ගුරු - විදුහල්පති විරෝධතාව හේතුවෙන් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ද උණුසුම් වී ඇති අතර එම කරුණු කැබිනට් මණ්ඩලයේත්, දේශපාලන වේදිකාවලත් ප්‍රධාන මාතෘකාව බවට පත්විය.ගුරු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් වැටුප් විෂමතාව මුල්කරගෙන මෙසේ දිගින් දිගටම වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතරතුර තවත් රජයේ සේවකයන් පිරිසක් තම වැටුප සහ අතිකාල දීමනාව ද කැපකරමින් දිනයක්, දෙකක්...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to දේශපාලනය