තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

ඔබ මාර්ගයේ රියක් පදවාගෙන යනවා යැයි සිතන්න. ඔබ පසුපසින් පැමිණෙන වාහනයේ සිටින රියදුරු ඔබව පසුකර යාමට මහා වෙහෙසක් ගන්නවා ඔබට පෙනෙයි. නමුත් මාර්ගයේ පටුභාවය හේතු කොටගෙන ඔහුට එසේ කළ නොහැකිය. නමුත් පසුපසින් එන රියදුරු එය ඔබගේ වරදක් ලෙස සලකා සිය සුක්කානමට ගසමින් වාහනයේ නලාව ශබ්ද කරමින් සිය රියදුරු අසුනේම සිට මහා ගාලගෝට්ටියක් කරයි. මාර්ගයේ ඉඩක් ලැබුණු සැණින් ඔහු ඔබව අබිබවා මැද...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to තීරු ලිපි