තරංග | සිළුමිණ

තරංග

මේක ටිකක් අමුතු සැර කතාවකි. හැමෝටම කරන්න බැරි දේවල් කරන උදවිය ගැන නිරන්තරයෙන් ඇසුණත්, මේ අයත් මේ කරන්නේ කාටවත් කරන්න බැරි ගනුදෙනුවකි. විසකුරු සතුන් මෙල්ල කරන්න පුළුවන් , විසකුරු සතුන් දමනය කරන්න පුළුවන් මේ තරුණයෝ අතීතයේ බුද්ධදාස රජතුමා සේ කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොමැති විසකුරු සතුන්ට ආදරය කරුණාව දක්වමින් සතුන් සුවපත් කරන්නට, කවා පොවා ඇති දැඩි කරන්නට වෙහෙසුන අයුරු විස්මය ජනකය...
21 මැයි, 2022
Subscribe to තරංග