තරංග | සිළුමිණ

තරංග

  දිනය 1984 ජූලි පස් වැනිදාය. ලෝකයේ ප්‍රථමවරට සතුන් වත්තකදී හෝ අනාථාගාරයකදී හීලෑ ඇතින්නක විසින් පැටවකු බිහි කළේ එදිනය. ඒ පින්නවල අලි අනාථාගාරයේදීය. හරියටම අදින් වසර තිස් හයකට (36) පෙර සිදුවූ මෙම අලි උපත සමඟින් පින්නවල අලි අනාථාගාරය ලෝකයේ ම ප්‍රසිද්ධියට පත් විය. පින්නවල අලි අනාථාගාරය ආරම්භ කර මේ වන විට වසර හතළිස් හයකි.1975 වසරේ පෙබරවාරි 16 වැනි දින මෙය ආරම්භ වූවේ එවකට...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to තරංග