තරංග | සිළුමිණ

තරංග

මොනර ගහණය පාලනය කරන්න පරිසර හිතකාමි විකල්ප සෙවිය යුතුයි- වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මොනරා ලංකාවේ වියළි භාවය පැතිරීම පෙන්වීමේ දර්ශක විශේෂයක් - ජ්‍යෙෂ්ඨ පාරිසරික නීතිඥ ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන මොනර පිහාටුවක් හොයා ගන්නට කතරගම යන කාලයක් එනතුරු ආසාවෙන් බලා සිටි යුගයක් අපට තිබිණි. ඈත වන්නියේ වන අරණක මොනරෙක් දකිනු රිසිව පැය ගණන් ගත කළ අවදි...
10 ජුනි, 2023
Subscribe to තරංග