තරංග | සිළුමිණ

තරංග

කැස්බෑවෙක් ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයක් වෙමින්
    ශ්‍රී ලංකාවේදී කැස්බෑවුන් දැකගැනීමට නම් දකුණු වෙරළ විශේෂ බවත් ඒ අතර ආබාධිත කැස්බෑවුන් විශාල ප්‍රමාණයක් දැකගත හැකි බවත් කිව හැකිය. කැස්බෑවුන් ආබාධිත වන්නේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මෙන්ම සාගරයේදී සතුරු ප්‍රහාර වලට ලක්වීමද එයට හේතුවේ. මේ වන විට ආබාධිත කැස්බෑවුන්ට අත්ව ඇති ඉරණම හා දිනෙන් දින මුහුදු කැස්බෑ බිත්තර මිනිස් ආහාරයක් ලෙස භාවිතා කිරීම ඉහළ යාමේ ප්‍රතිඵල ලෙස...
16 ඔක්තෝබර්, 2021
Subscribe to තරංග