පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ පවතින පුරප්පාඩු මෙන්ම වසර 23ක් ගත වන තෙක් ජාතික දත්ත පද්ධතියක් නොමැතිවීම නිසා දස වසරක් තිස්සේ එම අධිකාරියට ලැබුණු පැමිණිලිවලින් විභාග කිරීමට හැකි වී ඇත්තේ හරි අඩක් පමණි.   මේ පිළිබඳව සිළුමිණ කළ විමසීමකදී ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ කියා සිටියේ 2020 වසර වන විට තිබූ පැමිණිලි 18,000න් 14,000ක් අවසන් කිරීමට හැකි වුවත්...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to පුවත්