පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 60ක දක්වා වැඩි කිරීමට 2021 අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් රජය මඟින් යෝජනා කිරීම නිසා සේවක සේවිකාවන් 35,21,695කට සෙත සැලසී ඇතැයි කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සිළුමිණට ඊයේ හෙළි කෙළේය. ඒ අනුව සේවක සේවිකාවන්ගේ අත්දැකීම් සහිත සේවාව වයස අවුරුදු 55න් පසුවද පෞද්ගලික අංශයට ලබා ගැනීමට හැකිවන බවත් එම සේවක සේවිකාවන්ට තවත්...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to පුවත්