සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

ඇමෙරිකාවේ පුරවැසිභාවය හිමි උපාධිධාරී,​ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත අඩි 6 ක් උස 1996 ජනවාරි උපන් දුසිරිතෙන් තොර පුතුට බොදු ගොවි යහපත් දෙමව්පියන් සොයනුයේ උගත් ඇමෙරිකාවට හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණයවීමට කැමති සිංහල බෞද්ධ කාරුණික හදවතක් ඇති රූමත් දියණියකි. දියණියගේ හා පවුලේ විස්තර සමග හඳහන් පිටපතද b​e​s​t​m​a​t​c​h​2​0​2​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙතට යොමු කරන්න. G187023 කොළඹට නුදුරු...
24 සැප්තැම්බර්, 2022
Subscribe to සුබ මංගලම්