සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

අැමරිකානු පුරවැසි MBBS - Colombo උපාධිධාරී ඇමෙරිකාව් වෛද්‍ය පරිපාලන අංශයේ සේවය කරන උස 5' 9'' වයස 43 ලාබාල පෙනුමැති කඩවසම් දුම්පානයෙන් හා මත්පැනින් තොර,​ බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති ගරු කරන පුතුට ඇමරිකාවේ පදිංචියට කැමති 36 ට අඩු දියණියක් ගොවි බොදු දෙම්පියෝ සොයති. අත්සනට පමණක් සීමා වූ විවාහයකින් වෙන් වී ඇත. කුලය නොසැලකේ. පිළිතුරු පුවත්පත බාරේ හෝ m​p​2​3​8​8​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ හෝ...
10 ජුනි, 2023
Subscribe to සුබ මංගලම්