දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

  පොළොව ඇද නටන්නට බැරි අදක්ෂයාට ය. ඕනෑ ම ඇද පොළොවක නටන්නට දක්ෂ නැට්ටුක්කාරයාට හැකි ය. ප්‍රේම් ලා වැන්නන්ට වැඩ බිම ප්‍රශ්නයක් නොවූයේ ඒ නිසා ය. ජීවතුන් අතර සිටියදී ම ජීවතුන් අතර සිටින්නන්ගේ පුරාවෘත්තයක් වීම අරුමැසි ලැබීමකි. දන්නා කියන හැමෝටම සොඳුරු සිනහවෙන්, විහිළුවෙන්, තහළුවෙන් සංග්‍රහ කළ හේ ගී ලොව අස්වද්දා මාධූර්ය ස්වරයෙන් ජනහද අමතා රටක් නළවා නික්ම ගියේ ය. නික්ම ගියා...
31 ජූලි, 2021
Subscribe to දීපානි