දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

  දිවිසැරිය *******************   උපත - 1913 ජුනි 13 නම - චන්ද්‍රරත්න දියෙස් සූරියආරච්චි මෙහොට්ටි භාවිත නම - ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහ ගම - රුහුණු ගිරුවා දනව්වෙහි පුවක්දණ්ඩාවේ පියාගේ නම - දොන් අන්ද්‍රියස් දියෙස් සූරියආරච්චි මොහොට්ටි මව - පුංචි එතනා ඕබඩආරච්චි සහෝදර සහෝදරියන් - 2 මූලික අධ්‍යාපනය - බෙලිඅත්තේ ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද බෞද්ධ මිශ්‍ර පාසල ද්විතීක අධ්‍යාපනය - මාතර...
18 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to දීපානි