දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

පුවත්පත් කලාව අමුතු ම එකකි. එය එහි නිරත වන්නෝ දනිති. සමාජයේ දැවෙන ප්‍රශ්න තමන් දැවෙන ප්‍රශ්න සේ කේවල ලෙස විඳින්නට මේ පිරිස සමත් වෙති. එහෙත් මේ අප කියන හෘදය සංවේදී පත්තරකාරයා හැම තැන ම නැත. ජනතාවගේ පත්තරකාරයකු වීම ලෙහෙසි ද නැත. මුවඟ මුවඟ කියැවෙන එවැනි පත්තරකාරයන් වේ නම් ඒ ස්වල්පයකි. එයින් ද ප්‍රමුඛ ව කියැවෙන නාමයක් වේ නම් ඒ ඩී. බී. ධනපාල නාමය ය. අප මේ කියන්නට යන කාලවකවානුව...
21 මැයි, 2022
Subscribe to දීපානි