දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

කලාකරුවාගේ ප්‍රධාන අරමුණ විය යුත්තේ කුමක්ද යනුවෙන් බෙහෙවින් ජනප්‍රිය එහෙත් නියමාකාර පිළිතුරක් නැති ප්‍රශ්නයක් අප හමුවේ වෙයි. අපට සිතෙන්නේ කලාකරුවාගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ අත්දැකීමට සජීවි බවක් ලබාදීම කියා ය. අප සැමට ඇති අත්දැකීම කලාකරුවා විසින් සජීවී ව අනෙකාගේ අත්දැකීමක් බවට ද පත් කරයි. නැත්නම් එය චිත්තාකර්ෂණීය දෙයක් බවට පත් කරයි. කවියා, නවකතාකරුවා, චිත්‍ර ශිල්පියා, මූර්ති...
27 පෙබරවාරි, 2021
Subscribe to දීපානි