දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

134 වන ජන්ම දිනය ජූලි 25 දා අලුත් අලුත් දෑ නොතනන ජාතිය ලොවැ නො නඟී හිඟා කෑම බැරි වුණු තැන ලගී ගයා මර ගී...   විරිත් වැකිය කෘතියේ විමසුමේ සඳහන් මේ කව නව ජාතියක නව නැග්මක් බලාපොරොත්තුවෙන් කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ බලාපොරොත්තුව සටහන් වේ. ඒ ගැන 1934 නොවැම්බර් 27 දා ලක්මිණි පහන කතුවැකිය ලියමින් කුමරතුඟුවන් මෙසේ සටහන් කරයි.   ‘ලෝකයෙහි අන්‍ය දේශයෝ දිනෙන් දින ඉදිරියට යෙති. ඒ දේශවලැ...
24 ජූලි, 2021
Subscribe to දීපානි