කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

මාළුවකු වෙනුවට බිලී පිත්තක් දෙන්නට සූදානම් 75 වැනි අයවැය පසුගිය 18 දා මුදල් ඇමැතිවරයා ලෙස අගමැතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළේ ය. නව අයවැයේ අපේක්ෂාව සියයට හයක ආර්ථික වර්ධනයකි. අයවැය පරතරය සියයට නවයේ සිට සියයට හතර දක්වා වාර්ෂිකව අඩු කරගැනීමට ද අපේක්ෂා කරන බව එකී කතාවේ සඳහන් කෙරිණි. මේ වන විට රටේ ණය බර ජාතික ආදායමෙන් සියයට අනූවකි. ඒ ප්‍රතිශතය සියයට හැත්තෑව දක්වා අඩු කර ගැනීම ද...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to කතුවැකිය