කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

ගෝනදූව කවටයාගොඩ ගමේ බොල්ගොඩ ගඟේ අතු ඔයක් වෙත ගිය කිසියම් ක්‍රෑර, නීච නොසන්ඩාලයෙක් කුකුළු බොකු සවිකළ ඇමක් එම අතු ඔයට වීසි කළේය. ඒ මොහොතේදී හෝ ඊට ටික වෙලාවකට පසු එතැනින් ගිය කිඹුලෙක් මේ ඇම ගිල්ලේය. මෙවැනි ඇමක් ගිලින ලද කල්හි එය උගුරෙහිම පැටලේ. අසරණ කිඹුලාට එම ඉරණමට මුහුණ පා දින කිහිපයක්ම අපා දුකක් වින්දේය. කිඹුලාට අත්ව ඇති ඉරණම පිළිබඳ ආරංචිය කටින් කට පැතිර ගිය අතර එම...
4 පෙබරවාරි, 2023
Subscribe to කතුවැකිය