රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු - ලිපිකරු / ලේකම්වරු

කළුතර/​ පානදුර දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත වාණිජ බැංකු කිහිපයක විවිධ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ. 0712564715,​ 0742916140
045738

ඇබෑර්තු - ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

හලාවත/​ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක විවිධ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ. 0702725731,​ 0774024155
045743

Comments