රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් - රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.12%) 0777970049. (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Louns,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 7 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ,​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 85% ක් දක්වා ලීසිං. (Speed Draft) සඳහා 1399/​- අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව. වෙළඳපොළ අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing hotline,​ 0777970049.
002575

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

ටොයොටා ඇක්වා CAJXXXX සිල්වර් නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2012 පළමු ලියාපදිංචිය 2015 පළමු අයිතිකරු. අයිතිකරු විදේශගත වන බැවින් වහාම විකිණීමට. මිල 29/​50. 0777139549 /​ 0726166846.
004943

වෑන් රථ විකිණීම

ටොයෝටා ඩොල්ෆින් වෑන් 102 1991 වර්ෂය ෆුල්සීට් ඩුවල් ඒසී සහ නැනෝ කාරය මැනුවල් 2015 ලීසිං ඇත. 0773060935.
004915

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

පැජරෝ ඉන්ටර්කූලර් මොඩල් 4WD,​ AC/​PS,​ 1994,​ ඩීසල්,​ කොට මොඩලය ඉතා අනර්ඝයි. ඉහළ ඉල්ලුමට. 0777-494742. රත්මලාන.
005583

ට්‍රැක්ටර් හා කෘෂි උපකරණ විකිණීම

මහේන්ද්‍ර,​ ට්‍රැක්ටරය RB - 6xxx 2010 හොඳම තත්ත්වයෙන්. රොටරියද සමගින්. මඩේ වැඩකර නැත. 0718505586 මාලබේ.
004242

Comments