විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

තම ජීවිත තමන්ට ඇවැසි ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට හැකි අන්දමේ තීරණ ගැනී­මට කිසි­යම් හැකි­යා­වක් සහ එඩි­තර බවක් තිබිය යුතුය. එලෙස තීරණ ගැනීමේ හැකි­යා­වක් නොමැ­තිව තම වටිනා ජීවිත ඔහේ ගෙවා දම­මින් දුකින් කල් ගෙ­වන්නෝ සුල­බය. තම තීරණ හේතු­වෙන් තම ඥාතීන් කණ­ගා­ටු­වට පත් වේය යන්න ඔවුන් පසු­ගාමී කර­වී­මට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස දැක්විය හැකිය. එහෙත් ඒ කිසි­වක් නොත­ක­මින් තම සතුට ළඟා කරගන්නා පසුව...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to විදෙස්