විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

සැම්බි­යානු ගුවන් යාන­යට අකුණු පහර එල්ල වී ඇති අන්දම
පසු­ගිය නොවැ­ම්බර් 25 වැනි දා සැම්බි­යාවේ ලිවිං­ස්ටන් සංචා­රක නග­රයේ සිට අග­නු­වර වන ලුසාකා වෙත ගමන් ගනි­මින් තිබූ ගුව­න්යා­න­යකි. proflight ගුවන් සමා­ග­මට අයත් වූ ඒ ගුව­න්යා­නයේ මඟිහු 41ක් ගමන් ගනි­මින් සිටි­යහ. පැව­තියේ වැසි­බර කාල­ගු­ණ­යකි. හමා­ගිය සුළං සමග විටි­න්විට අකු­ණු­ස­රද එල්ල විය. නිය­මුවා යානය ඉදි­රි­යට මෙහෙ­ය­ව­මින් සිටි­යේය. එක්ව­රම යානයේ මඟීන්ගේ ඇස් නිලං­...
2019-11-29 18:30:00
Subscribe to විදෙස්