විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම්වරයා පසුගිය 28වැනිදා දහවල් කාලයේදී මෙරටින් බැහැරව ගියේය. මෙලෙස ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයකු අප රටට පැමිණියේ 2015 මැයි මස එවකට ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරීගේ සංචාරයෙන් පසුවය. ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයකු ආවාට ගියාට කිසියම් රටකට සංචාරයේ යෙදෙන්නේ නැත. ඔවුන්ගේ විශේෂිත අරමුණු මත එම සංචාරයන් තීරණය වේ. මේ වන විට ඇමරිකාව තවත් ජනාධිපතිවරණයක කටමුල පසුවන අතර...
31 ඔක්තෝබර්, 2020
Subscribe to විදෙස්