විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

(අව­සන් කොටස)බින් ලාඩන් අල්ලා­ගැ­නීමේ ක්‍රියා­න්වි­තය සැල­සුම් කිරීම ඇම­රි­කානු නාවික හමු­දා­වට බාර වුව ද ඒ සඳහා ඇමෙ­රි­කානු ආර­ක්ෂක අංශ­වල විවිධ ආය­තන රාශි­යක් නන් අයු­රින් සහ­භාගී වූයේ ය. භූමියේ ක්‍රියා­න්වි­තය මෙහෙ­ය­වීමේ වග­කීම සහ සැල­සුම් සකස් කිරීම පැවැරී තිබුණේ වයිස් අද්මි­රාල් විලි­යම් මැක්රෙ­වන්ට ය. ඔහු මේ භාර­ධුර ක්‍රියා­න්වි­තය “නෙප්චූන් ස්පියර්” නමින් හැඳින්වූ...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to විදෙස්