පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

‘යහ­පා­ලන‘ රජය මඟින් ඉකුත් වසරේ සිදු­කර ඇති මිලදී ගැනීම්, ඉදි­කි­රීම් ඇතුළු කරුණු ගණ­නා­වක් වෙනු­වෙන් නොගෙවූ රුපි­යල් බිලි­යන 367ක (කෝටි 36,700) මුදල අදාළ පාර්ශ්ව­යන්ට ගෙවීම සඳහා රජය ඉදි­රි­පත් කළ පරි­පූ­රක ඇස්ත­මේ­න්තු­වට බාධා කිරී­මෙන් කොන්ත්‍රා­ත්ක­රු­වන්, උප කොන්ත්‍රා­ත්ක­රු­වන්, සැප­යු­ම්ක­රු­වන් ඇතුළු සේවක පවු­ල්වල සාමා­ජි­ක­යන් ලක්ෂ එක හමා­රක පමණ පිරි­සක් පීඩා­වට...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to පුවත්