පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දිනකට රුපියල් කෝටියකට අධික අතිකාල ගෙවීමට සිදුව ඇති බව සිළුමිණට වාර්තා වේ. දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරි හිඟය නිසා තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් හා ඉහළ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් මේ අයුරින් අතිකාල ගෙවීමට සිදුව ඇති අතර මේ නිසා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවත්නාගෙන යෑම පිළිබඳ විශාල ගැටලුවක් මතුව තිබේ.මේ අතුරින් මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව, මහනුවර, අනුරාධපුරය වැනි සුපිරි තැපැල්...
2019-07-19 18:30:00
Subscribe to පුවත්