සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹට නුදුරු බොදු ගොවි 1991,​ 5' 6" කොළඹ ප්‍රධානතම බෞද්ධ බාලිකා පාසලක උගත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛතම විශ්වවිද්‍යාලයක පශ්චාත් උපාධිධාරී තලඑළළු පියකරු සිංහල බෞද්ධ ගතිගුණැති චරිතවත් දේපලැති දියණියට වැදගත් උගත් පවුලක උපාධිධාරී ගුණගරුක සහකරුවකු උපාධිධාරී විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයයි. ඇය දැනට තාවකාලික උපාධිධාරී වීසා පදනම යටතේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සේවය කරයි. කේන්ද්‍ර පිටපත හා සියලු...
16 ජනවාරි, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්