සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ,​ බොදු දෙමව්පියන්,​ පියා විශ්‍රාමික බැංකු කළමනාකරු,​ ඔවුන්ගේ වැඩිමහල් පුතාට චරිතවත් දියණියක් සොයයි. 28+,​ 5' 6'' CIMA අවසාන අදියර සම්පූර්ණ කර ඇති අතර,​ එක්සත් රාජධානියේ (UK) මූල්‍ය උපාධිය ලබා ඇත. නවසීලන්තයේ රැකියාව කරයි. කොළඹ මිලියන 20 ක දේපළ ඔහු සතුයි. එකම සහෝදරයාද ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධිධාරියෙකි. ඔහුද නවසීලන්තයේ පදිංචියි. කරුණාකර කේන්ද්‍ර පිටපත සහ විස්තර සමග...
2019-12-13 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්