සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ බොදු ගොවි විශ්‍රාමික විධායක දෙමාපියෝ තම 1986 උපන් උස 5'1" කොළඹ ප්‍රධාන පාසැලක උගත් ACMA,​ MBA සුදුසුකම්ලත් ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික සමාගමක ගණකාධිකාරීවරියක ලෙස සේවය කරන දියණියට උගත් සහකරුවෙකු සොයති. කොළඹින් නිවසක් ඇතුළුව වටිනා වත්කම් ඇය සතුවේ. කරුණාකර පවුලේ විස්තර සහ කේන්ද්‍ර පිටපත සමග පිළිතුරු එවන්න. s​a​m​2​4​w​i​j​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m ​B151466
26 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to සුබ මංගලම්