සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

එංගලන්තයේ සහ ලංකාවේ පදිංචි ද්විත්වපුරවැසි උපතින්ම සිංහල බෞද්ධ ගොවිකුල පරම්පරාවකින් පැවතෙන දුසිරිත්වලින් තොර උස 5' 5" අවුරුදු පනස්පහක් වූවද වයස නොපෙනෙන මනා පෙනුමැති තවමත් අවිවාහක මා බලාපොරොත්තුවනුයේ ලංකාවේ හෝ විදේශයේ ජීවත්වෙන තනි තීරණගත හැකි සහකාරියකි. වැඩිදුර අධ්‍යාපනයේ නියැලීමට කැමති ඔබත් විවාහවී නීතියේ වෙන්වූ අයත් අනිත් සියලුම දෙනාත් හඳහන් පිටපත් ද සමගින් සියලුම විස්තර...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්