දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

   මේ රටේ 2015 ජන­වාරි මාසේ දේශ­පා­ලන ඉති­හා­සයේ මුල්ව­රට ඊනියා යහ­පා­ල­නය ආරම්භ වුණා. ඒ ඊනියා යථා­ර්ථය පසු­ගිය කාර්තුව පුරාම මේ රටේ ජන­තා­වට පැහැ­දිලි වුණා. මේ යහ­පා­ල­නයේ සැබෑ ස්වරූ­පය පැහැ­දිලි කිරීමේ දී විශේ­ෂ­යෙන් ම 'විය­ත්මග', 'එළිය', 'යුතු­කම' වැනි මේ රටේ බුද්ධි­ම­තු­න්ගෙන් සැදුම් ලත් සංවි­ධාන කිහි­ප­යක් මේ ක්‍රියා­දා­ම­යෙදි එකතු වුණා. මේ රටේ යහ­පා­ල...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය