දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

නීතීයේ සාධාරණත්වය ඉටු කිරීම ප්‍රමාද වේ නම් එතැනදී නීතියක් නැති බව ඉංග්‍රීසි ජාතික නීති විශාරදයකු වන ලෝඩ් විලියම් ග්ලැට්සන් සඳහන් කර ඇත. නීතිය සාධාරණත්වය ඉටුවීම බොහෝ ප්‍රමාද වන රටවල් රැසක් තිබේ. ඒ අතර මුලින්ම සිටින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හැදින්විය හැකිය. නීතියේ ක්‍රමවේදයන් අක්‍රීය වීමක් මේ මඟින් සිදුවෙයි. නීතිය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ අපේ සමාජයේ ඇති හර පද්ධතීන්...
16 ජනවාරි, 2021
Subscribe to දේශපාලනය