දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

සමාගමට ඉඩම දුන්නේ මගේ කැමැත්තට නොවේගනුදෙනුව රහසිගත එකක් වුණේ නෑපසුව ආපු එ.ජා.ප ඇමැති කමිටුවෙනුත් මා නිර්දෝෂි වුණාශ්‍රි ලංකාවේ සිවු වැනි විධායක ජනාධිපති වන චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය තම පාලන කාලය තුළ දුෂණය පිටුදැකීම සහ පාලනයේ පාරදෘශ්‍යභාවය වෙනුවෙන් අනුගමනය කළ පිළිවෙත් පිළිබඳ රචනා කරන ලද ලිපියේ සිවු වන කොටස මෙසේ පළ වෙයි.එකී ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය දීමේදී සිදු...
2019-07-19 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය