දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

ගෝලීය වසං­ග­ත­යක් වන කොවිඩ් 19 වසං­ග­ත­යත් සමඟ අද වන විට ලෝක­යේම බොහෝ රට­ව­ල්ව­ලට විශාල බල­පෑම් රැසක් ඇති විය. සමස්ත ලෝක­යට ම මුහුණ දීමට සිදුවූ මේ අන­පේ­ක්ෂිත අත්දැ­කීම අද වන විට ලොව පුරා රට­වල සියලු ක්ෂේත්‍ර­යන් කඩා වැටී­මට තරම් බර­ප­තළ බල­පෑ­මක් සිදු කර ඇත. ඒ ගෝලීය වසං­ග­ත­යට සාර්ථ­කව මුහුණ දීමට නොහැකි වූ ලෝකයේ බල­වත් රට­වල් විශාල ලෙස කඩා වැටෙද්දී මේ වසං­ග­ත­යට සාර්ථ­කව...
26 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to දේශපාලනය