දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

 පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵලවලින් පසුව හටගත් දේශපාලන කුණාටුව කෙමෙන් පහ වී ගියත් ඉන් ඇති වූ වේදනාත්මක පීඩාවන් හා අමිහිරි රිදීම් ඉඳුරා සමනය වී තිබේදැයි නිශ්චිතව කිව නොහැක. පළාත් පාලන නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීම සඳහා පැවැත්වුණු මැතිවරණයකින් බලයේ සිටින ආණ්ඩුවකට විරෝධය දැක්වීම, අනතුරු හැඟවීම සිදු කළ හැකි වුවද එය මත පදනම්ව ආණ්ඩුවක් ඉල්ලා අස්විය යුතු යැයි කල්පනා කිරීම නම් දේශපාලන...
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය