කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා රාජ්‍ය පරිපාලන සේවා නිලධාරීහු අසනීප නිවාඩු ගෙන කොළඹ ආවෝ ය; කොළඹ ආ ඔවුන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටට එක් රොක් වූයේ උද්ඝෝෂණයකට ය. ඔවුන් කීවේ ඉල්ලා ඇති පරිදි තමන්ගේ වැටුප් දීමනාව සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දෙන ලෙස ය.රාජ්‍ය පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ගේ වැටුපට ඔවුන්ගේ ශ්‍රේණිය අනුව මාසිකව රුපියල් 15,000 සිට 50,000 දක්වා වූ මුදලක් අමතර දීමනාවක්...
2018-06-15 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය