කතුවැකිය

 අමෙරිකානු මහ බැංකුව නිකුත් කරන භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් මිල දී ගනු ලැබ ඇත්තේ චීන ජාතික ව්‍යාපාරිකයන් හෝ චීන ධනවතුන් හෝ විසිනි. චීනයෙන් ආයෝජනය වී ඇති මේ මුදල් ප්‍රමාණය යම් අවස්ථාවක එක විට ඉල්ලා සිටිය හොත් අමෙරිකානු ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්නට එය ම ප්‍රමාණවත් බව ද පැවසේ. 'සමාජවාදි' පිලේ චීනය 'ධනවාදි' ආර්ථිකය තුළ හිමි කර ගෙන සිටින ප්‍රබල ස්ථානය ගැන පැහැදිලි...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය