කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

පාස්කු ඉරිදාවේ ප්‍රහාරය එල්ල වී මේ ඉරිදාට (21) හරියටම මාස තුනකි. මාසවලින් තුනක් දිනවලින් 90කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගෙවී ගියද මේ ඉරිදාවෙන් උපන් ගිනි තවමත් නිවී නැත. රජය මේ ප්‍රශ්නය හමුවේ පැන නැගුණු ගැටලුවලට විසඳුම් දුන් බව සැබෑය. ප්‍රහාරයෙන් කැඩී බිඳී ගිය දේවස්ථාන හැකි ඉක්මනින් පිළිසකර විය. ඒවා නැවත පුදපූජාවලට විවෘත විය. හානි වූ ජීවිත, අකර්මණ්‍ය වූ අය වෙනුවෙන් අදාළ වන්දි...
2019-07-19 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය