දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

මායාව නෙතේ රැඳි ඡායාව හිතේ ඇඳි සේයාව සුභා රූ හා යාව තබා ගිය මායාව... නිසල සුවි­සල් අහස විසුළ තරු මල් දහස සසල කර­ලන රහස තමයි ඒ රස පහස.... හෙටත් හිරු පායාවි රැසින් ගත නාවාවි යළිත් රෑ බෝවේවි නැතත් ළඟ මායාවි... අජිත් නිශාන්ත *************** ගුරු­ව­රි­යගේ හෘදය සාක්ෂිය නිමිත්ත :- සිසු­වෙ­කුට පහර දුන්නා යැයි වසර දෙක­කට සිර දඬු­වම් ලද ගුරු­ව­රිය ගේ සිතෙන්......, තැළු­වට දෙක...
31 ඔක්තෝබර්, 2020
Subscribe to දීපානි