දීපානි | සිළුමිණ

දීපානි

සර­ණ­ගුප්ත සවස තේ පාන‍යෙන් පසු ඉස්තෝ­ප්පුවේ හාන්සි පුටු­වට ගොස් ඇල වුණා පමණි. යකඩ ගේට්ටුව ඇරෙන හඬක් ඇසුණි. ඉන් පසු දොර සීනුව නාද වුණි. දොර අගුළු දා නොති­බුණු හෙයින් සර­ණ­ගුප්ත, අසු­නින් නොනැ­ගි­ටම ඈතට කතා කළේය.    “එන්න ඇතු­ළට..”    සෙමෙන් දොර විවෘත කළ සිහින් උස තරු­ණ­යෙක් ඇතු­ළට පැමි­ණි­යේය. නිකටේ තිබූ රැවු­ලත්, උපැස් යුව­ළක් ඔහුට ලබා දුන්නේ විශ්ව­වි­ද්‍යාල ශිෂ්‍ය­ය­කුගේ...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to දීපානි