ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ සමාජ වගකීම් අංශය වන ජෝන් කීල්ස් පදනම විසින් මත්ද්‍රව්‍ය අවභාවිතාව වැළැක්වීම පිළීබ‍ඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ඉකුත්දා හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී සමාරම්භ කරන ලදී. මෙම සමාරම්භක සැසිවාරය හික්කඩුවාවේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් පහක පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සහ හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්, අදාළ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල ග්‍රාම නිලධාරීන්...
19 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික