සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

ලොව විශා­ල­තම සාම්ප්‍ර­දා­යික තේ නිෂ්පා­ද­කයා ලෙස පිළි­ගැ­නී­මට ලක්ව ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා­වයි. එහෙත් වර්ත­මා­නයේ ලංකා තේවලට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති අභි­යෝග නිසා මේ වන විට අප තේ කර්මා­න්තයේ යම් පසුබෑමක් ඇති වී වර්ධ­නය මන්ද­ගාමී වී ඇති අතර මේ වන­විට සම­ස්ත­යක් ලෙස ලොව තේ නිෂ්පා­ද­නය අතින් 4 වැනි තැනද, තේ අප­න­ය­නය අතින් 3 වැනි තැනද අප රට පසු වේ.ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මා­න්තය මෙවැනි...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to සල්පිල