සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 එදා ග්‍රාමාරක්ෂක සේවය ලෙස ගම් බිම් සුරකූ තරුණ තරුණියෝ 40000 ක් දැන් සිවිල් ආරක්ෂකයෝ ලෙස අපේ රටේ සංවර්ධනයටත් රට අස්වැද්දීමට ‍රටේ සුවිශේෂ ස්ථාන සුරැකීමටත් මහ බළකායක් ලෙස පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කරති.එදා අවි අතට ගෙන ගම් බිම් සමඟ රටම සුරැකි ඒ සිවිල් ආරක්ෂකයෝ අද මේසන් හැන්ද, මිටිය, යත්ත, කැත්ත, උදැල්ල අතර පිහිය අතට ගෙන රටේ සංවර්ධන ගොවි බිම් අස්වැද්දීම, ආගමික ස්ථාන ප්‍...
2018-03-23 18:30:00
Subscribe to සල්පිල