ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ලොතරැයි පත් මිලදී ගෙන සිය වාසනාව උරගා බැලීම බොහෝ දෙනකුගේ පුරුද්දකි. ඇතැම් අය ක්ෂණික දිනුම් ලැබෙන සූරන ලොතරැයි මිලදී ගනිති; තවත් අය වැඩි විශ්වාසය තබා ඇත්තේ දිනුම් අදින ලොතරැයි පත් මිලදී ගැනීමටය. ලොතරැයි දිනුම් නිසා සිය ජීවිත එළිය කර ගත් බොහෝ පිරිසක්ද සිටිති. ඒ අය එක්කෝ ලක්ෂ ගණනින් දිනුම් ලැබූ අයයි. නැතිනම් කෝටි ගණනින් දිනුම් ලැබූ අයයි. කෙසේ වුවත් ශ්‍රී ලංකාවට ලොතරැයිය...
30 මැයි, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික