ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

මිල්කෝ වෙත කිරි සපයන ගොවීන් ප්‍රමාණය 30,000ක්  කිරි ශීත කිරීමේ මධ්‍ය­ස්ථාන 95 ක්; ස්වයං­පා­ලිත කිරි ගොවි සමිති 2000ක් කොරෝනා කාලෙත් නොක­ඩවා කිරි ගොවී­න්ගෙන් කිරි මිලදී ගනී   දේශීය කිරි ගොවි­යාගේ අනා­ග­තය සුර­ක්ෂිත කර­මින් සහ කිරි කර්මා­න්තයේ උන්න­තිය උදෙසා නව පිය­ව­රක් තබ­මින්, කිරි ගොවි­යාට විශ්‍රාම වැටු­පක් ලබා­දීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙළ හෙවත් ‘මිල්කෝ කිරි ගොවි සුරක්ෂා විශ්‍රාම...
1 අගෝස්තු, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික