සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැලැස්ම වෙනුවට සංශෝධිත සැලැස්මක් අනුමත කිරීම තමන් නොපිළිගන්නා බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය කියා සිටී. ඒ නිසා ඔවුන් දැන් සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් විටින් විට රට පුරා විදුලිය බිඳ වට්ටමින් අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇත. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම වනුයේ 2017 වර්ෂයේදී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින්...
2018-05-18 18:30:00
Subscribe to සල්පිල