සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

කොළඹ ඩී.එස්. සේනා­නා­යක විදු­හලේ උගෙන, ‘සිටි’ බැංකුවේ ලිපි­ක­රු­වකු ලෙස වෘත්තීය ජීවි­තය ඇරැඹූ, රවීන් බස්නා­යක මහතා, තිස් වස­රක සිය බැංකු ජීවි­තයේ කූට ප්‍රාප්තිය වෙත පැමිණ, අද සිටි බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකාව බාර ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරි තන­තුර හොබ­වයි. ජාත්‍ය­න්තර බැංකු­වක් ලෙස සිය මෙහෙ­ව­රෙහි යෙදෙන අත­ර­තුර, සිය රට උදෙසා ද කළ හැකි දේ පිළි­බඳ මේ කතා බහ පෙළ ගැසෙ­නුයේ රවීන් බස්නා­...
2019-12-13 18:30:00
Subscribe to සල්පිල