සල්පිල

උපාධි සහතිකයෙන් රස්සාවක් ලැබෙන තුරු බලා ‍හිඳීමේ ක්‍රමයට අභියෝග කළ ඔහු, ප්‍රායෝගික මිනිසෙක් වූයේය. ඒ ප්‍රායෝගික බව තුළ ඔහු, හෝටලයක කුස්සියේ වැඩ කළේය. වී මෝලක කම්කරුවෙක් වූයේය. මිරිස්, තුනපහ කුඩු ඇඹරුමෙහි යෙදුණේය. උපාධි සහතිකය අතට එන විට, ඔහු වාහනයක දෙකක හිමිකරුවෙකි. ප්‍රායෝගික වීම, මහන්තත්වයට හෝ උද්ධච්ඡ කමට වඩා කෙතරම් වටී දැයි ඔහු තරුණ පරම්පරාවට පූර්වාදර්ශයෙන්...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to සල්පිල