සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

“ඔබට ඔබේ ආකල්ප මත එල්බ ගෙන සිටිමට හිමිකම තිබුණ ද ඔබට ඔබ සතු කරුණු, කාරණා කෙරෙහි එලෙස (එල්බ ගෙන සිටින මනසකින් යුතුව) කටයුතු කිරිමට හිමිකමක් නැත.” -ඇමරිකානු දේශපාලන සහ සමාජ විද්වතෙකු වන ඩැනියෙල් ප්‍රැටික් මොනිහැන් රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය හා විනිවිදබව සුරක්ෂිත කිරිමෙහිලා මෑත කාලිනව ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය/දේශපාලන බලධාරින් ඉටු කරන කාර්යභාරය පෙර නොවු විරූ තරමේ ප්‍රසංශනීය...
2018-01-19 18:30:00
Subscribe to සල්පිල