විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

 ඒදා සැප්තැ­ම්බර් 05 වැනි දා මැදි­යම් රාත්‍රි­යයි. අකු­රුස්ස පොලිස් ස්ථාන­යට අනු­යු­ක්තව රථ­වා­හන අංශයේ සේවයේ නිර­තව සැර­යන් හේමන්ත සහ කොස්තා­පල් නුවන්, පොලිස් ස්ථානා­ධි­පති ප්‍රධාන පොලිස් පරී­ක්ෂක ප්‍රේම­ලාල් සිල්වා යොදවා සිටියේ විශේෂ රථ­වා­හන සහ ආර­ක්ෂක රාජ­කාරි කට­යු­ත්ත­කය. ඒ වන විට දකුණු පළාතේ පොලිස් ස්ථාන රැසක එවන් මෙහෙ­යුම් සිදු වෙමින් තිබුණේ දකුණු සහ සබ­ර­ග­...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග