විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

වි‍දේශ ප්‍රති­ප­ත්තිය කියන්නේ කුමක්ද යන කාර­ණාව සම්බ­න්ධ­යෙන් සර­ලව අර්ථ­ක­ථ­නය කළ­හොත් විදෙස් රට­වල් සමඟ යම් රටක් හැසි­රෙන ආකා­රය යනු­වෙන් සර­ලව හඳු­නා­ගත හැකිය. අපේ රටේ විදෙස් ප්‍රති­ප­ත්තිය දෙස බැලි­මේදී ලෝක පවුලේ අපේ රට හැසි­රෙන ආකා­රය සම්බ­න්ධ­යෙන් මෙහිදී වඩාත් අව­ධා­නය යොමු කළ යුතුයි. ඒ සම්බ­න්ධ­යෙන් අපි අර්ථ දැක්වු­ව­හොත් රටක ආර්ථි­කය හෝ වේවා කෘෂි­කා­ර්මික දියු­ණුව...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to විශේෂාංග