විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

කිසි­යම් රටක සංස්කෘ­ති­යක ඉතා වැද­ගත් අංග­යක් ලෙස චර්යා­ධර්ම හැඳි­න්විය හැකියි. මේ චර්යා ධර්ම යනු කුමක්ද යන්න පැහැ­දිලි කළ­හොත්, එනම් හැසි­රෙන ආකා­ර­යයි. එහිදි ඒ චර්යා ධර්ම­යන් අනුව යම් සම්ප්‍ර­දා­යක් තුළ යම් දේ කළ යුතුයි සහ යම් දෙයක් නොකළ යුතුයි යනු­වෙන් වේ. මේවා අපි හඳු­න්ව­නුයේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ලෙසයි. එසේ නොමැති නම් සිරිත් විරිත් යනු­වෙනි. යම් කිසි සාර­ධ­ර්ම­යක් ක්‍...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to විශේෂාංග