විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

 පව­තින මැති­ව­රණ ක්‍රමය සංශෝ­ධ­නය විය යුතුයි; එය මේ රටේ අස්ථා­වර ආණ්ඩු නිර්මා­ණය කර­නවා යන්න කල­යක් තිස්සේ පව­තින සංවා­ද­යක්. මේ කාර­ණය සම්බ­න්ධ­යෙන් ඔබේ ස්ථාව­රය කුමක්ද?  මේ මැති­ව­රණ ක්‍රමය අපට මුල්ව­රට හඳුන්වා දෙන්නේ 1978 ව්‍යව­ස්ථා­වෙන්. නමුත් ඒ 78 ව්‍යව­ස්ථා­වෙන් යෝජනා කළ විදියේ මැති­ව­රණ ක්‍රම­යක් නෙමෙයි 89 සිට මේ රටේ ක්‍රියා­ත්මක වෙන්නේ. එහෙම වෙන්න බල­...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග