තරංග | සිළුමිණ

තරංග

මම කාර් එකෙන් වේගයෙන් එනවා. ස්වර්ණා පොල්ලෙන් ගහපු පහරෙන් වින්ස්ක්‍රීන් එක වීදුරු විසිරුවමින් කැඩෙන විටම පොල්ල ආපසු ස්වර්ණාගේ පපුවට වැදිලා බිම ඇද වැටුණා. දූවිලි වලා නඟමින් වීදුරුවෙන් මල් විසිරෙනවා වගේ වීදුරු කුඩු දඩාස් ගාලා විසිරිලා ගියා රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය විසින් කුඩා පිරිමි ළමයකු තට්ටු ගණනකින් යුත් විශාල ගොඩනැඟිල්ලකින් පහළට තල්ලු කොට මැරීමට තැත් කරයි කියා ඔබ විශ්වාස...
16 ජනවාරි, 2021
Subscribe to තරංග