තරංග | සිළුමිණ

තරංග

අදත් අප කුල්මත් කරන සවනත රැඳෙන කර්ණරසායන මධුරමනෝහර ගීත බොහෝමයකට තිඹිරිගෙය වූයේ කැසට් පටය නැතහොත් පටිසටහුව්වය. මේ සහස්ශ්‍රයේ උපන් බොහෝදෙනා කැසට් පටයක් අඳුනනවා තියා දැකවත් නැති විය හැකිය. එනිසා ඔවුන් දන්නා කැසට් පටයක් හෝ පටිසටහුවක් (පටියෙහි සටහන් වූ) නැත. නමුත් සංගීතය ගැන වත්මන් පරපුර බොහෝ අවධානයෙන් සිටින බැවින් ඒ ගැන දැනගැනීමට කැමති වනු ඇත. ශ්‍රී ලාංකේය සංගීත වංශකතාවේ ”...
4 ජූලි, 2020
Subscribe to තරංග