ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

2020 අගෝස්තු 31වැනි දාට පෙර නිලවරණ පවත්වා අවසන් කළ යුතු ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් 24ක් පිළිබඳ කතාබහක් පසුගියදා ජාතික ක්‍රීඩා සංගම්, සම්මේලන අතර විය. ඒ අතරින් 14ක්ම මෙතෙක් නිලවරණ පැවැත්වීමට අසමත්ව තිබේ. මේ පිළිබඳ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් විෂය බාර සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආර්.බි. වික්‍රමසිංහ ගෙන් විමසුවෙමු. ජාතික ක්‍රීඩා පනතට අනුව මැයි මස 30වැනිදා වන විට ක්‍රීඩා සංගම් වල...
26 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to ක්‍රීඩා