ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

පාසල් බිග් මැච් වසන්ත කාලය සුපුරුදු පරිදි තර්ස්ටන් - ඉසිපතන ගැටුමින් ආරම්භ වෙයි. බිග් මැච් කාලය උදා වන්නේ මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන නොදක්වන සියලු දෙනාගේ ම සිත් සතන් සතුටු කරමින්ය. මෙයට කොල්ලෝ, කෙල්ලෝ, සිසුන් ආදි සිසුන් කියා වෙනසක් ද නැත. ඇත්තේ තනිකරම පිස්සුවකි. එකී පිස්සුවට වයස් භේද, ආගම් භේද, සුදු - කළු, උස් මිටිකම් ද නැත. සියල්ලෝම නටති. ගයති. වයති. ඒ අතර වලිවලින් ද අඩුවක්...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to ක්‍රීඩා