වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනරථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 6 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහා 1399/​- අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලිසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to වටපිට