වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථ වාහනමූල්‍ය හා කල්බදු සමාගම් රථ වාහන අඩුම පොලිය 1.16% 0777970049 (ලීසිං /​​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​​= සිට ලියාපදිංචි කළ,​​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳපොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහා ද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස්/​​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන...
2018-08-10 18:30:00
Subscribe to වටපිට