වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම2011 චැවලට් බීට් LT වයිට් දොර 4,​ 1.2CC පෙට්‍රල් එංජිම,​ තනි අයිතිකරු ඉදිරිපස එයාර් බෑගය - සෙන්ට්‍රල් ලොකින්,​ පවර් ෂටර්ස් කි.මී. 92000 මැනුවල් හොඳ ධාවන තත්ත්වයේ හුවමාරු කළ නොහැක. රු. මිලියන 1.2 හෝ වැඩිම ඉල්ලුමට. විද්යුත් තැපැල - b​e​a​t​c​a​r​s​a​l​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​110802මුද්‍රණ යන්ත්‍ර විකිණීම ABDICK ඕප්සෙට් A3 ඇමරිකන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ලක්...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to වටපිට