වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනමූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථ වාහන අඩුම පොලිය 1.16% (0777970049) (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​= සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං Speed Draft සඳහා ද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස්/​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩු කිරීම් වාහන...
2018-04-20 18:30:00
Subscribe to වටපිට