වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනඅඩුම පොලියට මාසික පොලිය (1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 1599/​- සිට ලියාපදිංචි කළ,​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළද පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) පහසුකම් සඳහාද මුදල් එකවර ගෙවා ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම් (ඉදිරි පොලිය) අවශ්‍ය වාහන හුවමාරුව,​ වාහන සොයා දීමද කරනු...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to වටපිට