වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මෝටර් කාර් රථ විකිණීමKIA RIO KC-XXXX 1500CC 2003 අනර්ඝ තත්ත්වය. වැඩිම මිලට ඉතාම ඉක්මණින් විකිණීමට. ලක්සිරි - 0774804860 - පිළියන්දල.006197බස් හා ලොරි රථ විකිණීමඅශෝක් ලේලන්ඩ් ප්‍රයිම් මුවර්ස් රථ 02 හා ටාටා Full Body ලොරි රථයක් විකිණීමට. ගැණුම්කරුවන්ට අවශ්‍ය නම් හයර් ලබාදිය හැක. වර්ල්ඩ් එක්ස්ප්‍රස් ආයතනය,​ නො.191,​ තුඩැල්ල,​ පමුණුගම පාර,​ බෝපිටිය,​ ජා ඇල. (ජයරාණි ලී මෝල අසල...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to වටපිට