වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනඅඩුම පොළියට මාසික පොලිය (1.16%) 0777970049 ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස් ලක්ෂයකට මාසික වාරික රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කල නොකල ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (ස්පීඩ් ඩ්‍රාෆ්ට්) පහසුකම් සඳහා මුදල් එකවර ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං /​ පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම (ඉතිරි පොලිය) වාහන සොයාදීමද කරනු ලැබේ. මහා බැංකුව...
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to වටපිට