වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මෝටර් රථ කුලියට / බද්දටප්‍රියස් සහ ඇල්ටෝ රථ දෙකක් ආයතනයකට හෝ පෞද්ගලිකව දිගුකාලීන බද්දට දීමට ඇත. විමසන්න. 0774156362.049481බස් හා ලොරි රථ විකිණීමආයතනයක් මගින් නඩත්තු කරන ලද බොඩිය සහිත කුඩා ප්‍රමාණයේ ලොරි රථය (යුනිමෝ ලොක්කා) විකිණීමට ඇත. 0773346768.049146ටාටා 1210 Full Body ලොරි රථයක් සහ ටාටා වාහනයක් මුහුණක විකිණීමට ඇත. Tel : 0773346768.049148LN අයිවර් ලොරියක් විකිණීමට තිබේ...
2019-05-24 18:30:00
Subscribe to වටපිට