වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් - රථවාහනරථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.12%) 0777970049. (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Louns,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 7 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ,​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 85% ක් දක්වා ලීසිං. (Speed Draft) සඳහා 1399/​- අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක්...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to වටපිට