වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනරථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1. 16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​= සිට ලියාපදිංචි කළ නොකල ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳපොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහා ද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේ දී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්,​ වාහන හුවමාරුවද...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to වටපිට