වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනඅඩුම පොලිය මාසික පොලිය 1.16% (0777970049) ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස් Vehicle Loans ලක්ෂයකට මාසිකව වාරිකය රු 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කල නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලිසිං Speed Draft සඳහා අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩුකිරීමේ වාහන හුවමාරුව /​ වාහන සොයාදීම්ද...
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to වටපිට