වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනමූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම්,​ රථ වාහන අඩුම පොලිය 1.16% 0777-970049 (ලීසිං/​ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම. වාහනයකට වෙළඳපොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස්/​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩු කිරීම්,​ වාහන...
2018-06-15 18:30:00
Subscribe to වටපිට