තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

 ‘මේ රටේ ඕනෑම දේශපාලනඥයෙකුට බනින්න පුළුවන්’‘සමහර මිනිස්සුනම් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ටත් දොස් කියනවා’‘සමහර මිනිස්සු තමන්ගේ ම ආගම් වුණත් විවේචනය කරනවා’‘ඒකට නිදහස තියෙනවා’‘පොලිසිය හමුදාව වුණත් විවේචනය කරන්න මේ රටේ නිදහස තියෙනවා’‘ගුරුවරුන්ව වුණත් විවේචනය කරන්න මේ රටේ නිදහස තියෙනවා’‘සිනමාව නාට්‍යය ගැන වුණත් විචාර විවේචන තියෙනවා’‘මේවාට විරුද්ධව දොස් කියන්න විවේචනය කරන්න ඕනෑ...
2018-03-16 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි