තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

 අබිලිං ගෙ කඩේ මේ දවස්වල මාත්තුරුකාව විකට් කණු කැඩිල්ල. හරක් බාන හෙවම්මාරුවෙං බඳින්ඩ යන ගමන් කඩේට ගොඩ වුණු නිමලෙ අබිලිංගෙං විකට් කතාව අහනවා. මයික්විජේ විකට් එකට බෝලෙ දාන හැටි කියනවා.නිමලෙගෙ මායියා විඩෙං විඩේ කඩේට ඇවිත් විකට් කැඩිල්ල ඉවර නැද්ද තව ම අහමින් චීත්තෙ හරි ගස්ස ගස්සා කේන්තියෙං ආපහු යනවා.බැරි ම තැන මාද් ගියා විකට් කඩන එක අහන්ඩ.“අබිලිං ඔය කියන්නේ පාකිස්තානෙ...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි