තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

පසුගිය සතියේ දියේස්පෝරාවට තරමක් අසතුටු දායක ආරංචියක් අසන්නට ලැබුණි. මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ තහනම් සංවිධාන අභියාචනා කොමිෂන් සභාව (පී.ඕ.ඒ.සී.) ඉදිරියේ විභාග වුණු "අරුමුගම් සහ වෙනත් අය එදිරිව ස්වදේශ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය ලේකම්" නමැති අභියාචනයේ තීන්දුව එම සභාව මගින් ලබා දෙනු ලැබූ අතර, එමගින් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ තහනම් කරන ලද සංවිධාන ලැයිස්තුවේ තවදුරටත් එල්ටීටීඊය පවත්වාගෙන යාමට එවකට...
31 ඔක්තෝබර්, 2020
Subscribe to තීරු ලිපි