තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

 ‘පොල් ගෙඩියට සාපේක්ෂව රුපියල අවප්‍රමාණය වෙලා’‘මං මේ ඇහුවමයි ඔය වගේ කතාවක්’‘පොල් ගෙඩියට සාපේක්ෂව සමහර වෙලාවට රුපියල ප්‍රතිප්‍රමාණය වෙනවා. සමහර වෙලාවට අවප්‍රමාණය වෙනවා’‘මං අහල තියෙන්නේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අවප්‍රමාණය වෙලා කියලා.’‘ඒක තමයි ජනප්‍රිය කතාව. ඒත් ඇත්ත කතාව රුපියල පහළ බැහැළ තියෙන්නේ පොල් ගෙඩියට සාපේක්ෂව කියන එක’‘පැහැදිලි මදි’‘දැං කියනවනේ ඉස්සර ඩොලර් එකට...
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි