තීරු ලිපි

 මෙරට විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ආයතන, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය කළ පර්යේෂණ අනුව අද අපේ රටේ වායු දූෂණය වැඩිම නගරය මහනුවර නගරයයි. එහෙත් ඒ වායු දූෂණයෙන් පිට වන විට වායු උරා ගැනීමට මහනුවර නගරයේ ඉහළ ප්‍රදේශයේ ඇති හත්නාන කැලේ කැපීම ද දැන් ජයටම කරගෙන යයි. ඒ සමඟ එම හන්තාන ආරක්ෂණ පරිසර කලාපයේ හෝටල් විවෘත කිරීම ද බහුලව සිදු කෙරෙමින් පවතී.හන්තානේ පාරිසරික ආරක්ෂක...
2017-04-21 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි