තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

වරෙක අපි නැවුම් සුසුමකින් ළය පුරවා ගන්නවා. තවත් වරෙක දුක, සතුට බෙදා හදා ගන්නවා. ඒ කුමක් වුවත් මේ බොහෝ දේ පොදු වූ සිදුවීම් ගොන්නක්. ඒ අතර තුරේ අපි ආපසු කතා කරනවා “කාලය” ගැන. හැම සිදුවීමක් ම හැඩ කරලා තීරණය කරන්නේ කාලය විසින්. ඒ වගේමයි කාලයත් සියුම් වූ කලාවක්. මේ සියුම් වූ කලාවට අනුගත නොවී, ජීවිතය රිද්මයක් ඇතිව බොහෝ දුරක් රැගෙන යන්න අපහසු වෙයි.වරෙක තවත් තර්කයක් හිතේ ගොනු...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි