මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

මහනුවර බොදු ගොවි 1981 උපන් පෞද්ගලික පාසැලක ගුරු වෘත්තියේ රැකියාවැති දියණියට සහකරුවෙක් සොයමි. කුජ රාහු හත්වැන්නේය. [email protected]

B119509

විද්‍යාවේදී MSc 1983 රුවැති 5'9", ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගුරුවෘත්තික දියණියට උගත් චරිතවත් සහකරුවෙකු සොයනුයේ මහනුවර බොදු ගොවි විශ්‍රාමික පියාය. 0813840370. email: [email protected]

B119459

අදහස්