සුබ මංගලම්

කොට්ටාව බොදු,​ ගොවි 1986 ජුනි උපන් කුජ 7 මනුෂ්‍ය ගණ ඉඩමක් ගෙයක් හිමි උස 5' 8" පුද්ගලික ආයතනයක රැකියාවැති පවුලේ එකම දරුවාට රැකියාවැති විනීතවත් සහකාරියක් දෙමව්පියෝ සොයති. රාත්‍රී 8 න් පසුව අමතන්න. 0113-117148.G97724කොළඹ බොදු ගොවි 1976 උපන් රසායන ඉංජිනේරු 5' 7'' උසස් ව්‍යාපාරයක කළමනාකරු ලෙස ඉහළ වැටුපක් ලබන පුතුට පරිගණක විද්‍යා ගණිත ඉංජිනේරු උපාධිධාරී ඉතාචාම් ගති ඇති දුවණියක්...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්