සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කැණේඩියානු පුරවැසි බෞද්ධ වැන්දඹු අවු: 50,​ 5' 7'' කැනේඩියානු තරු 5 හෝටලයක උපාධිධාරී සූපවේදී රු. 500,​000 මාසික ආදායමැති මිලියන 100 ක වත්කම්,​ නවාස 4,​ ඉඩම් හිමිය. කැනඩාවේ පදිංචියට කැමති විය යුතුය. වැන්දඹු දික්කසාද සැලකේ. ජනවාරියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ. ඊමේල්. c​a​p​t​a​i​n​_​p​r​a​d​e​e​p​2​0​1​1​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​. 0116472782568.G124102හෝමාගම බොදු ගොවි 1982 ජනවාරි උපන්...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්