සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කෑගල්ල බොදු ගොවි 1986 මැයි 5' 6" වෛද්‍ය පුතුට (විදේශ වෛද්‍ය උපාධි MBBS) සුදුසු සහකාරියක් දෙමාපියන් සොයති. වෛද්‍ය සහ කළමනාකරණ වෘත්තීන් විශේෂයි. හඳහන් පිටපත,​ දුරකථන අංක සහ විස්තර. email:m​p​r​o​p​o​s​a​l​s​5​6​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G115215ගම්පහ බො. ගො. 1984,​ 6' IT ආයතනයක විධායක රැකියාව MIT ගෞරව MBA CIMA සමත් දික්කසාද දරුවන් නැති පුතුට අවිවාහක හෝ දික්කසාද දරුවන් නැති බො....
2018-06-15 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්