සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

උඩරට බොදු වැදගත් පවුලක,​ යුරෝපීය විශ්වවිද්‍යාලයක උගත්,​ එහිම යුරෝපිය රජයක සේවයේ නියුතු,​ අවුරුදු 38 වියැති,​ 5' 8" උසැති,​ කඩවසම්,​ ක්‍රීඩාශීලී,​ උගත්,​ පුතුට,​ වෘත්තීයවේදී සුදුසුකම්ලත් රූමත් වයස අවුරුදු 35 ට අඩු,​ ඉංග්‍රීසි කථාකිරීමේ මනා දැනුමැති,​ හෝ විදේශීය රටවල පළපුරුදු,​ සිහින්,​ යුවතියක් දෙමාපියෝ සොයති. (කුලය නොසැලකේ). ඊමේල් : s​i​r​i​m​a​l​w​a​t​t​a​@​h​o​t​m​a​i​l...
2018-04-20 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්