සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

එංගලන්තයේ වෙසෙන සිංහල බොදු ගොවි වැදගත් දෙමාපියෝ තම 25 හැවිරිදි 5' 10'' කඩවසම් පුතුට සුදු පැහැති රූමත් ඉතා චරිතවත් දියණියක් නොසොයති. අන් වෙනස්කම් සොයයි. ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පාඨමාලාවක් හදාරයි. මූලික හැඳුනුම්කමකින් පසු විවාහය අපේක්ෂා කරති. h​d​s​4​l​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​G157212 පශ්චාත් උපාධි වෘත්තිය සුදුසුකම් සතු අධ්‍යාපනික හා වෘත්තිය සුදුසුකම්ලත් උපාධිධාරියාට අවු....
23 ජනවාරි, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්