සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹට නුදුරු කතෝලික 33,​ 5'11" නිවාස දෙකක්,​ නවීන වාහනයක් හිමි සුරා සූදුවෙන් තොර බම්බලපිටිය උසස් පාසලක උගත් කඩවසම් බුද්ධිමත් එකම පුතුට ව්‍යාපාරික පවුලකින් සහකාරියක් මව්පියෝ සොයති. ආගම් භේද නැත. i​r​a​k​a​v​i​r​a​t​n​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G121625බොදු ගොවි කැනඩා පුරවැසි බව හිමි වැදගත් පවුලක කඩවසම් හා මනා ගතිපැවතුම් ඇති වයස 29,​ උස 5' 7" උසස් රැකියාවක නියුතු විදුලි ඉංජිනේරු...
2018-10-20 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්