සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

අවුරුදු 34,​ 5' 9",​ B/​K,​ මනා පෙනුමකින් /​ හැකියාවකින් යුතු,​ සුරාසුදුවෙන් තොර නිවසක් /​ වාහනයක් හිමි දොස්තර පුතුට,​ උගත්,​ විනීත,​ රූමත් දිණියක් වැදගත් පවුලකින් දෙමාපියෝ සොයති. මවගේ වැඩි කැමැත්ත ඇගේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙනයා හැකි දුවකටය. හඳහන සමග විමසන්න. ඊමේල් - m​a​p​r​o​m​a​t​c​h​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G100833අවු. 33 උස 5' 6'' බොදු කරාව සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් හිමි ව්‍යාපාර...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්