විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

1. බලශක්ති අර්බුදයට පැහැදිලිවම හේතු කිහිපයක් තිබෙනවා. 2015 වසරේ 2019 වසරේ මෙගාවොට් 300 බලාගාරයක් සෑදීමේ යෝජනාවක් තිබුණා. සපුගස්කන්ද බලාගාරය ගෑස්වලට පරිවර්තනය කර තව මෙගා වොට් 300 වැඩි කිරීමේ යෝජනාවක් තිබුණා. ඒ පිළිබඳ 2015 සිට 2020 කාලයේ කිසිදු පියවරක් ගත්තේ නැහැ. ලෝකයේම මහ විශාල බලපෑමක් තිබෙනවා; ගල් අඟුරු වලට යන්න එපා කියල; අවම වශයෙන් පැට්‍රොලියම් හා අඟුරුවලින් 2050...
22 ජනවාරි, 2022
Subscribe to විශේෂාංග