විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

මෙරට දරුණු ආර්ථික අර්බුදය සහ ණය ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා IMF මඟින් ලබා දෙන විස්තීර්ණ ණය මුදල සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. පසුගිය කාලය පුරා අපි බංකොලොත් රටක් ලෙස සඳහන් කිරීමට ප්‍රධාන හේතුව ලබා ගත් ණය ගෙවීමට නොහැකි වීම එය නිල වශයෙන් අප විසින් දැනුම් දීමක් ඒ අනුව මෙරට බංකොලොත් රටක් ලෙස ලෝකයට අප විසින්ම ප්‍රකාශ කරනු ලැබිණි. එම සිදු වීමට පෙර සිටම ණය දීමට සුදුසුකම් මනින ක්‍රමවේදයට...
25 මාර්තු, 2023
Subscribe to විශේෂාංග