විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

  විශ්ව­මඩු සහ  පැල­ව­ත්තේදි  හමු­දාව  අහ­ස­ට වෙඩි තියලා හමුදා  නිල­ධා­රීන්,  මහ­ජ­න­තාව ඇතුළු 30කට තුවාල  28ක් අත්අ­ඩං­ගු­වට කලහාකාරි  සිදුවීම් 121ක් ඉන්ධන, ගෑස්, කිරිපිටි පෝලිම්වල දවසේ පැය විසිහතරම මෙරට මහජනතාවට ගත කිරීමට සිදුවී ඇත්තේ මීට මාස කිහිපයක සිටය. ඒ අතරින් ඉන්ධන පෝලිම්වල මහජනතාව එක දිගට දින හතර පහ රැඳී සිටින තත්ත්වයක් පසුගිය සතියේ උදාවූයේ වෙන කවරදාටත් වඩා...
25 ජුනි, 2022
Subscribe to විශේෂාංග