සුභාෂිණී ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණී ජයරත්න

අධ්‍යාපන හා පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විසින් ඒ ඒ පාසල් සඳහා අනුමත කරන ලද පාසල් ගාස්තු හැර ළමා, ගුරු දින ඇතුළු විවිධ උත්සව සඳහා පාසල් සිසුන්ගෙන් හෝ දෙමාපියන්ගෙන් කිසිදු ආකාරයකින් මුදල් එකතු කිරීම නොකළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් රණසිංහ සිළුමිණට ඊයේ පැවසීය. පාසල්වල අවිධිමත් ලෙස මුදල් අයකිරීම තහනම් කිරීමට 2015/5 දරන චක්‍රලේඛයක්ද නිකුත් කර ඇති බව අවධාරණය කළ...
1 ඔක්තෝබර්, 2022
Subscribe to සුභාෂිණී ජයරත්න