සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) විස්තීර්ණ ණය පහසුකම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ තීන්දුව 21 වැනි අඟහරුවාදා උදෑසන ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව ද මෙම විස්තීර්ණ ණය පහසුකම ලංකාවට ලබාදීම සම්බන්ධව සාර්ථක එකඟතාවකට පැමිණීම පිළිබඳව ඔවුන්ගේ නිල නිවේදනය මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇතැයි ද මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති රංජිත්...
18 මාර්තු, 2023
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න