සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

සංචරණ සීමා ඉවත්ව සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ලැබුණු වහාම අදියර 4ක් යටතේ පාසල් විවෘත කිරීමට රජය ගත් තීරණයට අනුව, එහි ප්‍රථම පියවර වශයෙන් සිසුන් 200ට අඩු පළමු ශ්‍රේණියේ සිට පහ ශ්‍රේණිය දක්වා වන පාසල් ඔක්තෝබර් මැද සිට විවෘත කෙරෙනු ඇත. ඒ අනුව විවෘත කිරීමට නියමිත පාසල් සංඛ්‍යාව 3,884කි. ඒ පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන සිසු සංඛ්‍යාව 4,73,524ක් වන අතර; ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 54,977කි. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් 10,...
25 සැප්තැම්බර්, 2021
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න