ලලිත් චාමින්ද | සිළුමිණ

ලලිත් චාමින්ද

රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවට වසර තුනකටත් වඩා වැඩිකාලයක සිට රුපියල් පනස්අටකෝටි හැත්තැහය ලක්ෂයක මුදලක් හිඟ ණය වශයෙන් අයවිමට ඇති බැව් ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි. සංස්ථාව මඟින් අඩමාන ණය සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම   රාජ්‍ය සංස්ථාවකට... හැර හිග ණය මුදල ණයගැතියන්ගෙන් අයකරගැනිම සදහා පලදායි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබු බවද විගණනය මගින් අනාවරණය කොට ඇත. එමෙන්ම රාජ්‍ය සංවර්ධන...
1 ඔක්තෝබර්, 2022
Subscribe to ලලිත් චාමින්ද