දීපාල් සමරසේකර | සිළුමිණ

දීපාල් සමරසේකර

අස්ථානගත වන ජංගම දුරකතන සොයා ගැනීම සඳහා පොලිසිය මේ වන විට හඳුන්වා දී ඇති මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට පැමිණිලි 134,451ක් ලැබී ඇත. මේ වසරේ ප්‍රථම මාස 2දී නැතිවූ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන ගැන විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට ලැබී ඇති පැමිණිලි ගණන 8,422 කි. ජංගම දුරකතන අස්ථානගත වීම ගැන 2019 වසරේදී පැමිණිලි 40,167 ක්, 2021 දී 27,933ක් සහ 2022 දී 12,567ක් ලැබී...
18 මාර්තු, 2023
Subscribe to දීපාල් සමරසේකර