තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂයන් විසින් ලබාදුන් සහන ප්‍රදානයන් යටතේ සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට හිමිවූ රුපියල් 5,000 මාසික දීමනාව රජයට අයත් අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, අධිකාරි, හා සමාගම් මණ්ඩල සේවකයන්ට ද ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ. මේ අනුව ජනවාරි 1 වනදා සිට මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලමින් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල විසින් රජයේ අමාත්‍...
22 ජනවාරි, 2022
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර