ගයාන් කුමාර වීරසිංහ | සිළුමිණ

ගයාන් කුමාර වීරසිංහ

අපේ රටේ දැන් හැම තැනකම පාහේ පෞද්ගලික පාසල් බිහි වී ඇත්තේ හතු පිපෙන්නාක් සේය. ඒ අතර ප්‍රමිතිගත දැවැන්ත පෞද්ගලික පාසල් මෙන්ම කිසිදු වැදගම්මකට නැති පාසල්ද නැත්තේම නැත. මහනුවර බොක්කාවල මොරන්කන්දේ පිහිටි බෝඩිං පාසල ද මෙම පාසල් ගොන්නේම ඇති තවත් එක් පාසලකි. මෙම පෞද්ගලික පාසල මෙතෙක් කලක් පවත්වාගෙන ගියේ නම් ඒ සෙසු පෞද්ගලික පාසල්වලින් වෙනස්ම වූ ආකාරයකිනි. ඒ මුළුමනින්ම නේවාසික...
18 මාර්තු, 2023
Subscribe to ගයාන් කුමාර වීරසිංහ