සුභද්‍රා දේශප්‍රිය | සිළුමිණ

 සුභද්‍රා දේශප්‍රිය

ආර්ථිකයක විනිමය අනුපාතය තීරණය වන්නේ වෙළෙඳපොළ බලවේග මත ඇතිවන විනිමයට ඇති ඉල්ලුම සහ සැපැයුම මතයි. විනිමය සැපයුම යනු රටක ආර්ථීකයකට පිටින් ලැබෙන විදෙස් මුදල් ප්‍රමාණයයි. එසේ සැපයුම් ලැබෙන ක්‍රමවේදයන් කිහිපයක් වෙයි. එහි ප්‍රධාන සාධකය අපනයනයයි. දේශීය නිෂ්පාදනය භාණ්ඩ හා සේවා වෙනත් රටවලට අපනයනය මඟින් විදෙස් මුදල් ලැබෙයි. එසේම විදෙස් ශ්‍රමිකයන් විසින් මෙරටට එවනු ලබන විදෙස් ප්‍...
10 ජුනි, 2023
Subscribe to  සුභද්‍රා දේශප්‍රිය