රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

 රසික කොටුදුරගේ

පාර්ලිමේන්තු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන සියල්ල වෙනුවෙන් 14 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත් කර ගැනීම කලාප ක්‍රමය මත පදනම්ව සිදුකරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජාතික සීමානිර්ණ කමිටුව වෙත යෝජනාවක් භාරදී ඇත. පළාත් පාලන ආයතන සීමා නිර්ණය කිරීම ගැටලුසහගත බවට දේශපාලන පක්ෂ විසින් ජාතික සීමා නිර්ණ කමිටුව වෙත විරෝධය පළ කර ඇති බැවින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය...
27 මැයි, 2023
Subscribe to  රසික කොටුදුරගේ