Home » රැකිරක්ෂා

රැකිරක්ෂා

by Mahesh Lakehouse
October 28, 2023 12:30 am 0 comment

රැකිරක්ෂා සේවා

ගණකාධිකාරී,​ ගිණුම් ලිපිකරු,​ පොත් තබන්නන්,​ ලේකම්වරු,​ පරිගණක ක්‍රියාකරු,​ දුරකථන ක්‍රියාකරු,​ පිළිගැනීමේ නිලධාරී,​ වෙළඳ සේවක,​ රියදුරු හා කාර්යාල කාර්ය සහයක වර්ගීකරණයන්ගෙන් සමාගම් සඳහා ලබාදිය හැක. 077-3595969.
068735

ගෘහසේව්‍ය සේවා

අඅඅඅඅඅඉෂා ඒජන්සීස් ගෘහ සේවිකා,​ නැනීවරුන්,​ සාත්තුසේවිකා,​ කෝකිවරුන්,​ වසර විසිපහක් පළපුරුදු රජයේ ලියාපදිංචි අපගෙන් “සම්පත්”,​ දෙහිවල පාර,​ බොරලැස්ගමුව. 077-8837387.
063867

ඇබෑර්තු වෙළඳ/අලෙවිකරණ

පංචිකාවත්ත පාර,​ කොළඹ 10,​ ජපන් මෝටර් රථ අමතර කොටස් වෙළඳ ආයතනයකට අමතර කොටස් අලවිය පිළිබඳ මනා දැණුම ඇති පුහුණු සේවකයින් අවශ්‍යයි. පුහුණුවට සමාන්‍ය පෙළ සමත් අවු 20/​25 ත් අතර,​ කොළඹට පැමිණිය හැකි දුරින්. ටෙලි. 0760-952064.
068536

මීගමුව කුරණ පිහිටි ඇගලුම් සාප්පුවක් සඳහා පළපුරුදු වෙළඳ සහයිකාවන් අවශ්‍යයි. 0743872601
069165

මීගමුව නො.75,​ ජයරත්න පාර ජයකොඩි සුපර්මාර් කට්හි සේවය සඳහා සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. වැටුප රු. 30,​000.00 ක් දක්වා. කෑම නවාතැන් නොමිලේ. 077-4386787,​ 071-6814743.
069008

Welk in Interview – Sales Rwpresentative තනතුරට උත්සව සැරසිලි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන අප ආයතනයට අවුරුදු 50ට අඩු පළපුරුද්ද ඇති/​ නැති ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම බඳවා ගැනේ. යතුරුපැදි රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම අමතර සිුදුසුකමිකකි. ආකර්ශනීය වැටුප්/​ කොමිස් ACON PARTY FAVORS (PVT) LTD 296,​ සුදුවැල්ල පාර,​ වෑකඩ,​ පානදුර a​c​o​n​p​a​r​t​y​f​a​v​o​r​s​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ 077-6567177.
068987

ඇබෑර්තු මූල්‍ය /ගිණුම්

ගම්පහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් සඳහා ගිණුම් සහායකයකු AAT හෝ වෙනත් සුදුසුකම් හා දෙවසරක පළපුරුද්ද සමග අවශ්‍යයි. ආසන්නයේ ජීවත්වන අයදුම්කරුවන් වඩාත් යෝග්‍යය. ඔබගේ ජීව දත්ත p​e​r​s​o​n​a​l​m​g​t​4​5​.​e​d​u​c​a​t​i​o​n​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න. අමතන්න අපට 0706971972.
068983

පරිගණකය හැසිරවීමේ හා ගිණුම් කටයුතුවල දක්ෂ සේවකයන් වහාම බඳවා ගනු ලැබේ. විමසන්න. 0112578520,​ 0112549902.
065802

ඇබෑර්තු ලිපිකරු / ලේකම්වරු

උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක සේවය කිරීම සඳහා ඉංග්‍රීසි,​ සිංහල පරිගණක හැකියාව ඇති දක්ෂ ලේකම්වරයෙකු අවශ්‍යයි. වහාම විමසන්න. 0112578520,​ 0112549902
066010

කඩුවෙල /​ බත්තරමුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0761125624,​ 0742916140
069229

කුරුණෑගල/​ මැදවච්චිය දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0716434278,​ 0761125624
069239

කොළඹ 07/​ මීගමුව දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0742916140,​ 0702725731
069254

නුවරඑළිය /​ ගම්පොල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0716434278,​ 0761125624
069213

පූර්ණ කාලීන හා අර්ධ කාලීන පදනම මත සේවය කිරීමට විශ්‍රාමික පිරිමි ලිපිකරුවෙක් අවශ්‍යයි. ඔබගේ ජීව දත්ත විද්යුත් තැපෑල මගින් – i​n​t​c​i​a​7​7​7​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත එවන්න.
067215

බොරැල්ල /​ කටුනායක දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0703346072,​ 0718853997
069220

මහරගම පිහිටි ලේබල් මුද්‍රණ සමාගමකට ඇබෑර්තු ඇත. ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් A/​L සමත්,​ Word /​ Excel /​ QB පරිගණක දැනුම ඇති පුහුණු /​ නුපුහුණු 18 – 35 අතර ඉහළ වැටුප් සමග පැමිණීමේ දීමනා හවුස්ඔෆ් ඇක්සසරිස් පුද්ගලික සමාගම,​ නො. 133/​1A,​ නල්ලවත්ත පාර,​ මහරගම. දුරකථන : 0112-842764 /​ 0112-842784 /​ 071-6456835 Email – i​n​f​o​r​h​a​p​l​@​s​l​t​n​e​t​.​l​k​,​ i​n​f​o​r​h​o​u​s​e​@​s​l​t​n​e​t​.​l​k
​069064

රඹුක්කන /​ වරකාපොල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0718853997,​ 070272573
069246

ලිපිකරු – දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පෞද්ගලික පාසල් /​ රෝහල් පුරප්පාඩු සඳහා 18-35 අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0702725731,​ 0774024155.
069260

හලාවත/​ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0702725731,​ 0715947191
069234

හොරණ /​ අලුත්ගම දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0715947191/​ 0703346072
069251

ඇබෑර්තු තොරතුරු තාක්ෂණ

කාර්යාල සම්බන්ධීකාරක /​ කාර්යාල සහකාර (ස්ත්‍රී /​ පුරුෂ) පරිගණක දැනුම සහිත අයදුම්කරුවන් MS – ඔෆිස් පැකේජය සඳහා අවශ්‍යය. කොළඹ ජීවත්වන අයදුම්කරුවන් වඩාත් යෝග්‍යය. සේවා ස්ථානය,​ ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත,​ කොළඹ 13. අපේක්ෂිත වැටුප සමග අයදුම් කරන්න. දුරකථනය. 075-8336540,​ 011-2437285. විද්යුත් තැපෑල – m​l​u​c​a​s​2​7​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
069373

මහරගම පිහිටි ලේබල් මුද්‍රණ සමාගමකට ඇබෑර්තු ඇත. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්වරියන් Coreldraw /​ Illustrator අවශ්‍යවේ. පුහුණු /​ නුපුහුණු 18 – 35 අතර ඉහළ වැටුප් සමග පැමිණීමේ දීමනා. හවුස්ඔෆ් ඇක්සසරිස් පුද්ගලික සමාගම,​ නො. 133/​1A,​ නල්ලවත්ත පාර,​ මහරගම. දුරකථන : 0112-842764 /​ 0112-842784 /​ 071-6456835 Email – i​n​f​o​r​h​a​p​l​@​s​l​t​n​e​t​.​l​k​,​ i​n​f​o​r​h​o​u​s​e​@​s​l​t​n​e​t​.​l​k
​069060

ඇබෑර්තු කාර්මික

කඳාන හන්දිය අසල ටයර් කඩයකට ගෝලයෙක් අවශ්‍යයි. දැනට පුරුදුවන නවකයෙකු හෝ සැලකේ. 070-4944125.
069358

කොළඹ සහ කොළඹ අවට වැඩ බිම් සඳහා විදුලි කාර්මිකයින් සහ පුහුණු වන්නන් අවශ්‍යයි. T.P 077-6631855.
069081

ජෙනරේටර් නඩත්තු හා සේවා ආයතනයකට වයස අවුරුදු 20 ත් 50 ත් අතර පුහුණු නුපුහුණු විදුලි කාර්මිකයන් හා කාර්මික දැනුම ඇති අත්උදව්කරුවන් අත්‍යවශ්‍යයි. (රියදුරු බලපත්‍රය අනිවාර්ය වේ). කාර්යාල වේලාවන්හිදී අමතන්න. එස්.ජේ. ගුණරත්න එක්විප්මන්ට්,​ නො. 292/​C/​1 රෝහල පාර,​ මුල්ලේරියාව,​ නව නගරය. 0777-594927,​ 011-2157155,​ 011-7173700.
068066

ඇබෑර්තු මුද්‍රණ

කොටහේන පිහිටි ප්‍රසිද්ධ මුද්‍රණාලයකට මැෂින් ඔපරේටර්වරු අවශ්‍යයි. (කෝඩ් මැෂින් සහ SORD 2 Clour මැෂින්) 077-3914911,​ 0112-434534.
068752

කොළඹ 13 (කොටහේන) බ්ලූමැන්ඩල් පාරේ අංක 48B හි පිහිටි මුද්‍රණාලයක් සඳහා KORD මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් සොයමින් සිටී. කර්මාන්තශාලා සහායක පිරිමි ළමයින්ද (පුහුණුව සඳහා ද අයදුම් කළ හැකිය.) 0777-710361 /​ 077-2397390 අමතන්න.
068543

කොළඹ 13,​ බ්ලූමැන්ඩල් පාරේ අංක 48B හි මුද්‍රණාලයක් සඳහා මුද්‍රණ ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පිණියන් සඳහා පුරප්පාඩු ඇත. අවම වශයෙන් වසරක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. Adobe Indesing,​ Photoshop සහ illustrator දැන සිටිය යුතුය. පූර්ණ කාලීන ස්ථිර රැකියාව. වයස් සීමාව : අවුරුදු 45 ට අඩු. (ගැහැණු ළමයින්). 077-2397390 /​ 2330195 අමතන්න.
068541

ඇබෑර්තු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු

0777363963 නුවර ඉදිකිරීම් අංශයේ වැඩබිමක් සඳහා QS පාඨමාලා හදාරන හෝ හදාරා ඇති ආධුනික සුපවයිසර්වරයෙකු අවශ්‍යයි.
069384

ඇබෑර්තු රියදුරු

නතර වී සේවය කළ හැකි දක්ෂ වයස 40 ට අඩු රියදුරන් අවශ්‍යයි. විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් වඩාත් සුදුසු වේ. ඉතා හොඳ කෑම සහ නවාතැන් පහසුකම්. ආරම්භක වැටුප පළපුරුද්ද අනුව සාකච්ඡා කළ හැකිය. වැටුප් වර්ධක හිමිවේ. ඉංග්‍රීසි කතා කළ හැකි නම් එය අගය කරනු ලැබේ. සඳුදා සිට සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට 04.30 දක්වා 0777106028 අමතන්න.
068916

පිටපළාත්වල භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන ලබන ආයතනයකට ටාටා ලේලන්ඩ් අඩි 20 ටැංකි ලොරි රථ සඳහා වයස අවුරුදු 40 ට අඩු දක්ෂ රියදුරන් වැටුප 80,​000 වැඩි. රිය සහයකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ. වැටුප 65,​000 වැඩි. ග්‍රාම සේවා සහතිකය අවශ්‍යයි. (0750940455/​ 0740940400)
069206

රත්නපුර නගරයේම නිවසකට අවු. 65 ට අඩු නිරෝගී රියදුරු මහතකු අවශ්‍යයි. දිවාකල පමණයි. නගරාසන්න විශේෂයි. 074-2211656.
069363

රියදුරන් උවමනා කර තිබේ. සුදුසුකම් : වයස අවු. 45 ට අඩු,​ නැවතී වැඩ කිරීමට කැමති,​ බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය සහිත අවු. 02 ට වඩා පළපුරුදු සිංහල/​ දෙමළ අය විය යුතුය. දිනක වැටුප රු. 4,​000/​- දක්ෂතාවය අනුව වැටුප් අඩු වැඩිවේ. සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය 2023 ඔක්තෝබර් 30 වන (සඳුදා) දින පෙ.ව. 11.30 ට පහත ස්ථානයේදී පැවැත්වේ. ocean Cool (pvt.) Ltd,​ නො.88,​ රජමල්වත්ත පාර,​ මෝදර,​ කොළඹ 15. උදේ 9.00 හවස 6.00 අතර පමණක් අමතන්න. 077-3143020.
068817

වයස අවුරුදු 45 ට වැඩි පළපුරුදු රියදුරු මහතෙක් කොළඹ අවට පිහිටා තිබෙන නිවසක සේවය සඳහා අවශ්‍ය කර තිබේ. * සේවා කාලය පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා,​ * සතියේ දින සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා * කොළඹ අවට පදිංචි අයදුම්කරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් සලකා බලනු ලැබේ. * ආහාර සහ නවාතැන් පහසුකම් නොමැත. ඉරිදා පෙරවරු 10.00 න් පසු පහත දුරකථන අංකයට අමතන්න. 0750-305863.
068327

වයස අවු. 30 – 40 අතර පළපුරුදු රියදුරෙකු නිවසේ වාහනය පැදවීම සඳහා ගල්කිස්ස/​ දෙහිවල අවටින් සොයයි. 0777302468
069164

සමාගම් අධ්‍යක්‍ෂකවරයකුගේ රියදුරු සේවය සඳහා නවීන වාහන පැදවීමේ මනා පළපුරුද්දක් ඇති සේවකයෙකු ස්ථිර සේවය සඳහා අවශ්‍යයි. නවාතැන් පහසුකම්,​ අතිකාල දීමනා සමග වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක හිමිවේ. විමසීම් : 070-6800800.
069347

ඇබෑර්තු ගෘහසේවය

ගම්පහ නිවසේ නතර වී හෝ දිනපතා පැමිණීමට මැදිවියේ ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. 0773537081
069162

ගල්කිස්ස නිවසක ගෙදර වැඩ කිරීම සඳහා (කෑම පිසීමට හැකි) අවු. 35 – 55 අතර සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. වැටුප 25,​000 – 30,​000/​-. 075-2005671.
068552

ගෙදර වැඩට සහය වීමට පළපුරුදු කාන්තාවක් අවශයයි. අමතන්න. 071-0353947.
069228

ජා-ඇල පදිංචි වයසක මවකට උපකාරී කිරීමට මැදි වයස් කාන්තාවක් අවශ්‍යවේ. විමසන්න. 071-4518330.
068804

නාවල නිවසේ නැවතී සේවය කළ හැකි වයස 30-50 අතර නිරෝගී ගැහැණු අයෙක් අවශ්‍යයි. වැඩි විස්තර සහ වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැකිය. 011-2874086,​ 071-8571950.
068851

බම්බලපිටිය නිවසක ආහාර පිසීමට සහ ගේදොර වැඩ සඳහා වයස 50 පමණ නැවතී සේවය කිරීමට (කාන්තා හෝ පිරිමි) කෙනෙකු අවශ්‍යයි. පළපුරුද්ද අනුව වැටුප්. අමතන්න. 0777-484033.
068675

මහරගම නිවසක නතර වී ආහාර පිසීමට පළපුරුදු කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක. 0725235555,​ 0781771323,​ 0781281249
068538

ව්‍යාපාරික නිවසක කෑම පිසීමට පළපුරුදු කාන්තාවක් ඕනෑ. නිරෝගී අවංක කෙනෙකු විය යුතුය. ආකර්ෂණීය වැටුප්. 0777-586155. සුසිලා රත්නායක,​ 3/​333,​ එකමුතු මාවත,​ තලංගම.
068924

වැල්ලවත්ත නිවසකට තනි නෝනා කෙනෙක් සමග නිවස බලා ගැනීමට අවුරුදු 50 – 60 කරදරවලින් තොර සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. විමසන්න. ඉරිදාට 0764200790,​ 0112367251
068904

වියපත් මව තැවතී බලා ගැනීමට අවු 35-40 අතර තරුණ කරුණාවන්ත කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. සිකුරාදාපොළ,​ කොට්ටාව. 40,​000/​-. 076-6841485.
069012

හෝකන්දර තිදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලකට මැදිවියැති. අවංක ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක. හැඳුණුම්පත අවශ්‍යයි. 077-3784760.
068869

ඇබෑර්තු හෝටල් / බේකරි

ආපන ශාලාවක් සඳහා වේටර්වරියන්/​ වරුන් අවශ්‍ය වී ඇත. 0764817327
069186

මීගමුවේ සංචාරක හෝටලයකට අවු. 45ට වැඩි පළපුරුදු චෙෆ්,​ කුක්,​ සුපර් වයිසර්,​ පිරිසිදුකරන්නන්,​ වගා හා වතු වැඩට සේවකයින් අවශ්‍යයි. 070-7947846.
069009

ඇබෑර්තු වතුවැඩ

හලාවත පොල් වත්තකට කැත්තේ/​ උදැල්ලේ වැඩ පුරුදු වත්තේ නැවතී වැඩ කළ හැකි කම්කරු පවුලක් අවුරුදු 45-55. රෝද 4 මහ ට්‍රැක්ටර්,​ පොල් වතුවල වැඩ පළපුරුදු අවශ්‍යයි. 071-4266097.
069108

ඇබෑර්තු මේසන්වරු / වඩුබාස්වරු

ප්‍රඩක්ෂන් සුපවයිසර් (Production Supervisor) ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් (Juki Machine Operator) හෙල්පර් ස් අවු. 35 අඩු (ගැහැණු,​ පිරිමි) අවශ්‍යයි. 50,​000/​- වඩා වැටුප් නවාතැන් නොමිලේ (සබ්දෙනු නොලැබේ.) Tailormade Apparel,​ 192,​ පොල්වත්ත පාර,​ පමුණුව,​ මහරගම. 076-8680890.
069052

බඩුබාස්/​ ටයිල්බාස්/​ වෝටර් බේස් හා පොටි බාස්වරු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමයට අවශ්‍යයි. 076-3531020.
064171

වර්ග අඩි 4000 ක ස්ලැබ් එකක් කම්බි බැඳ කොන්ක්‍රීට් කිරීමට කොන්ත්‍රාත් බාස්වරු වහාම අවශ්‍යයි. විමසන්න. 0112578520,​ 0112578090.
065804

M.D.F. ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්තශාලාව කටාන මීගමුව- මීරිගම පාර M.D.F. ස්ප්‍රේ පේන්ටර් N.C සහ P.U (රු.3,​250 -3,​600),​ M.D.F. බෝඩ් කාර් මිකයෝ (රු3,​250-4,​000) O.T ගෙවීම,​ පැමිණීමේ දිරි දීමනා,​ ප්ලෑන් කියවා වැඩ කළ හැකි අවු 05ක පළපුරුදු අත්දැකීම් ඇති කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කළ අය පමණක් අමතන්න. 076-0597673.
069006

ඇබෑර්තු කම්කරු

වයස අවුරුදු 60 ට අඩු මහන්සි වී වැඩ කළහැකි පුද්ගලයෙකු වනාතවිල්ලුව පොල්වත්තක් සඳහා සොයයි. ජලය හා විදුලිය සමග නවාතැන් නොමිලේ. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක. 0762482281.
068647

ඇබෑර්තු විවිධ

අපගේ රත්මලානේ පිහිටි ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනයට සුපවයිසර්වරයෙක් අවශ්‍යයි. හොඳ තාක්ෂණික දැනුමක් සහිත කම්කරුවන් හැසිරවීමේ පළපුරුද්ද ඇති ෆෝර්මන් වරුන්ද සලකා බැලේ. අමතන්න. 076-2755731.
068748

ආරක්ෂක නිලධාරී ඇබෑර්තු – ගාල්ල,​ මතුගම,​ බණ්ඩාරගම,​ ගල්කිස්ස,​ පානදුර,​ වාද්දුව,​ කොල්ලුපිටිය,​ කොහුවල,​ නාවල හා කොළඹ අවට. CSO /​ OIC /​ SSO /​ JSO /​ LSO කඩිනමින් බඳවා ගැනේ. 075-5331815 /​ 077-3404222 /​ 077-3452776 /​ 077-3405991 /​ 011-2716634 /​ 077-3075623
063865

ආරක්‍ෂක නිලධාරි /​ OIC වැටුප් රු. 47,​000/​- වැඩියෙන් අපාර්ට්මන්ට් දෙහිවල,​ වැල්ලවත්ත,​ බම්බලපිටිය,​ කොල්ලුපිටිය,​ තලවතුගොඩ,​ කිරුළපන,​ කම්පැනි,​ පෑලියගොඩ,​ ග්‍රෑන්ඩ් පාස්,​ හැව්ලොක්ටවුන්. 077-2205009,​ 076-1333180,​ 077-8775953,​ 076-4995953.
069340

ඉඳුවර හෝල්ඩින්ග්ස් පිළිගත් ආයතන රාශියකට සේවක/​ සේවිකාවන් බඳවා ගනු ලැබේ. වැටුප 45,​000/​= වැඩි. 0763053135,​ 0727062284
069161

ඔබ නිවසේ හෝ ආයතනයේ සේවය සඳහා (පිරිසිදු කිරීම,​ ආහාර පිසීම,​ සාත්තු සේවිකා,​ රියදුරු) අවශ්‍ය සේවක සේවිකාවන් ලබා ගැනීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න. DWUIB group 08 companies Nugegoda දුරකථන අංක : 077-5577687,​ 074-1016195.
068794

කොළඹ විහාරස්ථානයකට කැපකරුවකු අවශ්‍යයි. දුර. 071-8011656.
068410

කොළඹ වැඩිහිටි නිවාසයකට අවුරුදු 35,​ 65 අතර හෙදියක් සහ ඉවුම් පිහුම් සේවිකාවක් නේවාසික සේවයට අවශ්‍යයි. සතියේ දිනවල උදේ 8.30 සිට 4.30 දක්වා. අමතන්න. 0112582044.
068757

කොළඹ,​ බෞද්ධ පිරිමි ළමා නිවාසයකට වයස අවුරුදු 45 – 65 අතර පාලකයෙක් සහ පාලිකාවක් නේවාසික සේවයට අවශ්‍යයි. අයදුම් පත් නො. 45,​ විශාඛා පාර,​ කොළඹ 04. අමතන්න. 011-2582044.
068759

ගණේමුල්ල බොල්ලත පිහිටි සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනාගාරයක් සඳහා වැඩ සූපරීක්‍ෂකවරයෙක් අවශයයි. වයස 35 – 50 අතර ජාතික හැඳුනුම්පත අනිවාර්යයි. 071-7786962,​ 071-2278261,​ 011-2236657.
069353

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මූල්‍ය සමාගමකට අ.පො.ස සාපෙළ සිට ඉහළට සමත් (අවු.25-60 අතර) කණ්ඩායම් කළමනාකරුවන්,​ මූල්‍ය උපදේශකවරුන් පූර් ණ හා අර්ධ කාලීන රැකියා. 077-3283988.
066033

ගල් මෝලකට ක්‍රෂර් ඔපරේටර්වරයෙකු හා බේකර් ඔපරේටර්වරයෙකු අවශ්‍ය වේ. (රාත්‍රී 8න් පසු අමතන්න) 0774006095
068910

පවිත්‍රතා කම්කරුවන් අවශ්‍යයි. දිනකට රු. 1,​100/​- ඉහළට නවාතැන් පහසුකම් ඇත. තිනුර ක්ලීනින් මෑන්පවර් සර්විස්,​ 81/​1,​ කටුවාවල,​ මහරගම. 071-5485777,​ 078-5680427,​ 071-3512315,​ 078-5656775.
063134

බිඩිඕ කොළඹ – 02 අපගේ ආයතනය සඳහා කාර්යාල සහායකවරුන් අවශ්‍යයි. අවම වසර 01 පළපුරුද්දක් අවශ්‍යවන අතර ගොඩනැගිලි පින්තාරු කිරීම හා නඩත්තු දැනුම අතිරේක සුදුසුකමක් වේ. Email : c​a​r​e​e​r​s​@​b​d​o​.​l​k​ අමතන්න මානව සම්පත් අංශය 011-2242878-79. 65/​2,​ සර් චිත්තම්පලම් ගාර්ඩිනර් මාවත,​ කොළඹ 02.
068606

මාළු කැපීම සඳහා දක්‍ෂ අය උවමනා කර තිබේ. සුදුසුකම් : වයස අවු. 45 ට අඩු,​ නැවතී වැඩ කිරීමට කැමති,​ අතින් සහ මැෂින් එකෙන් මාළු කැපිය හැකි අවු. 02 ට වඩා පළපුරුද්දක් සහිත (සිංහල/​ දෙමළ අය) දින වැටුප රු. 5,​000/​- යි. දක්ෂතාවය අනුව වැටුප් අඩු වැඩිවේ. සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය 2023 ඔක්තෝබර් 30 වන (සඳුදා) දින පෙ.ව. 11.30 ට පහත ස්ථානයේදී පැවැත්වේ. ocean Cool (Pvt.) Ltd,​ නො.88,​ රජමල්වත්ත පාර,​ මෝදර,​ කොළඹ 15. උදේ 9.00 හවස 6.00 අතර පමණක් අමතන්න. 077-3143020.
068815

ෆිනිෂින් වැඩගැන මනා අවබෝධයක් හා පළපුරුද්දක් ඇති සුපවයිසර් මහතෙකු වර්ග අඩි 10,​000 ටයිල් හා ටෙරාසෝ කිරීමට වයරින් වැඩ පළපුරුදු දක්‍ෂ අය අවශ්‍යයි. කොළඹ. 0777-733344.
068731

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division