Home » රැකිරක්ෂා

රැකිරක්ෂා

by Mahesh Lakehouse
September 30, 2023 12:30 am 0 comment

රැකිරක්ෂා සේවා

ඔබේ නිවසේ සේවය සඳහා අවශ්‍ය සේවක සේවිකාවන් ලබාගැනීමට අප ආයතනයත් සමඟ සම්බන්ධ වන්න. වැඩිදුර විස්තර සඳහා දුරකථන අංක 077-5577687,​ 074-1016195.
059366

ගණකාධිකාරී,​ ගිණුම් ලිපිකරු පොත් තබන්නන්,​ ලේකම්වරු,​ පරිගණක ක්‍රියාකරු,​ දුරකථන ක්‍රියාකරු පිළිගැනීමේ නිලධාරී,​ වෙළඳ සේවක,​ රියදුරු හා කාර් යාල කාර් යාල සහයක වර් ගීකරණයන්ගෙන් සමාගම් සඳහා ලබාදිය හැක. 077-3595969.
061317

නිවෙස්වල සේවය කිරීම සඳහා සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යව ඇත. (කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් විශේෂිතයි) DWVIB Group of Companies Nugegoda. වැඩිවිස්තර සඳහා දුරකථන අංක. 077-5577687,​ 074-1016195.
059367

වෘත්තිය හා උපදේශනසේවා

බැංකු,​ මහාභණ්ඩාගාර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් හා අවදානම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ මනා දැනුම සහිත පෞද්ගලික ගුරුවරයෙකු පිළිගැනීමේ අවශ්‍යතාව සඳහා උවමනාය. ඔබ ඉහත අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම් වහාම අමතන්න. 0774527747
061506

ඇබෑර්තු වෙළඳ /අලෙවිකරණ

අප ප්‍රධාන වතු සමාගමක් වන අතර දිවයින පුරාම පුරප්පාඩු ඇත. ගැහැණු /​ පිරිමි විධායක නිලධාරී වැටුප 70,​000/​- දීමනා,​ අලෙවි කළමනාකරුවන් 138,​000/​- දීමනා,​ ශාඛා කළමනාකරුවන් 195,​000/​- දීමනා. 077-5849204,​ 072-8859204.
061737

මහරගම පිහිටි රෙස්ටූරන්ට් එකක් සඳහා වෙළඳ සහයිකාවන් අවශ්‍යයි. 0777784080,​ 0112847465
061631

වෙළඳ නියෝජිතයින් අවශ්‍යයි. වසර 30 ක පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනාගත් Freshco ආයතනය සඳහා වෙළඳ නියෝජිතයින් බඳවා ගනු ලැබේ. ඔබත් කළුතර,​ පානදුර,​ මොරටුව,​ රත්මලාන,​ දෙහිවල,​ කොළඹ,​ මීගමුව,​ වෙන්නප්පුව අවටින් නම් දැන්ම කථා කරන්න. 0777-263954,​ 076-7639155. ලිපිනය 29/​5,​ 4 වන පටුමග,​ රත්මලාන.
058106

ඇබෑර්තු ලිපිකරු /ලේකම්වරු

අවි­ස්සා­වේල්ල /​ රුව­න්වැල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 070-2725731,​ 071-5947191
061914

කඩු­වෙල /​ මාලබේ දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 071-5947191,​ 071-8853997
061908

කළු­තර /​ පාන­දුර දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 076-1125624,​ 077-4024155
061898

ගම්පහ /​ ජාඇල දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 076-1125624,​ 077-4024155
061916

නුගේ­ගොඩ /​ පිළි­ය­න්දල දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 074-2916140,​ 070-2231694
061906

නුවර /​ මාව­නැල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 071-6434278,​ 070-2725731.
061912

බදුල්ල /​ බණ්ඩා­ර­වෙල දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 071-6434278,​ 071-5947191
061895

මහ­ර­ගම /​ නුගේ­ගොඩ දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත වානිජ ආය­තන සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 070-2725731,​ 072-0955584.
061918

රත්න­පුර /​ ඇහැ­ළි­ය­ගොඩ දිස්ත්‍රික්ක ඇතු­ළත බැංකු සඳහා 18 – 35 අතර අය­දු­ම්ක­රු­වන් කැඳවේ. 070-3346072,​ 074-2916140
061910

ඇබෑර්තු කාර්මික

විදුලි පැනල /​ වයරින් වැඩ දන්නා වයස 40 අඩු විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් මාසික වැටුප් මහරගම. 0777420728
061640

ඇබෑර්තු ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

ජුකීමැෂින් ඔපරේටර් (Juki machine Oparator) අවු. 35 අඩු (ගැහැණු /​ පිරිමි) අවශ්‍යයි. 50,​000/​- වැඩි වැටුප්,​ නවාතැන් නොමිලේ. (සබ්දෙනු නොලැබේ.) Tailormade Apparals,​ 192,​ පොල්වත්ත පාර,​ මහරගම. 076-8680890.
061742

ඇබෑර්තු ඇ දුම් මසන්නන් නිර්මාණකරුවන්

මහරගම පිහිටි Embroider ආයතනයක් සඳහා Juki Machine Oparator වරුන් අවශ්‍යයි. 0776570339
061627

ඇබෑර්තු රියදුරු

අවංක,​ නිහතමානී,​ වයස අවුරුදු 45 – 55 අතර,​ මත් පැනින් සහ සිගරට් භාවිතයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තොර,​ අවුරුදු 10 ට අධික කොළඹ රියදුරු සේවයේ මනා පළපුරුද්දක් ඇති,​ රියදුරු මහතෙක්,​ කොළඹ ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක සභාපතිවරයාගේ සුඛෝපභෝගී වාහන පැදවීම සඳහා,​ නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. සියලු නවාතැන් පහසුකම්,​ සියලු ආහාර පාන නොමිලේ සපයනු ලැබේ. නොමිලේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ආවරණයක්ද දෙනු ලැබේ. වැටුප හැකියාවත්,​ රියදුරු දක්ෂකම් සහ පළපුරුද්ද අනුව රු. 55,​000 සිට විමසන්න. 077-7485555.
061039

ඩිලිවරි වාහන සඳහා ලොරි බලපත්‍ර සහිත රියදුරන් අවශ්‍යයි. දීමනා සමග වැටුප් 50,​000/​= ඉහළ ලබාගත හැක. නෙස්කෝ එන්ටර්ප්‍රයිසස්,​ 29/​5,​ 4 වන පටුමග,​ රත්මලාන. ටෙලි. 0777263954
056643

භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරනු ලබන ආයතනයකට අඩි 20 ටැංකි ලොරි රථ සඳහා වයස අවුරුදු 40 ට අඩු දක්ෂ රියදුරන් (වැටුප 75,​000/​- වැඩි පොලිස් සහතිකය අවශ්‍යයි) රිය සහයකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ. වැටුප 65000 වැඩි. ග්‍රාමසේවා සහතිකය අවශ්‍යයි. (0740940400 /​ 075-0940455).
061753

අප මහලු කාන්තාවක බැලීමට ගෘහ සේවිකාවක් අපට අවශ්‍යයි. ඇය අවුරුදු 25 – 40 0777660344 කොට්ටාව.
060902

කුරුණෑගල වෛද්‍යවරයෙකුගේ නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගැහැනු අයෙකු අවශ්‍යයි. වැටුප 35,​000/​-. 077-3166172,​ 071-4288710,​ 071-8169041.
061685

කොළඹට අාසන්න ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති නිවසකට නැවතී සිට ගේ දොර/​ ඉවුම් පිහිම් කටයුතු කිරීම සඳහා අවු. 50 ට වැඩි කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. අමතන්න 0716611357
061378

ඇබෑර්තු හෝටල් /බේකරි

ආහාර පිසී­මට දක්ෂ කෝකි­යෙකු අවශ්‍යයි. විම­සන්න. 0112549902,​ 0112578520
058960

බේකරි පේස්ට්‍රි වැඩ දන්නා අයෙක් අවශ්‍ය කර ඇත. 0778538999
061866

මහරගම පිහිටි A ශ්‍රේණියේ හෝටලයක් සඳහා Stuward වරුන් හා Cleaners වරුන් අවශ්‍යයි. 0777784080,​ 0112847465
061628

ස්ටාර් හොටෙල් ඇන්ඩ් බේකරි ආයතනය,​ ගෑස්පහ හන්දිය,​ කොළඹ 11,​ සඳහා වහාම අවශ්‍යයි. පළපුරුදු බේකරි බාස් කෙනෙකු රොටි සාදන්නන්,​ කෙටි ආහාර සාදන්නන්,​ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් සාදන්නන්,​ බිල්පත් සාදන්නන්,​ චීන කෝකියන් හා වේටර්වරු – ආකර්ෂණීය වැටුප් දෛනික ගෙවීම්,​ ආහාර පාන හා නැවතීම් ලබාදේ. 0777908711
060880

ඇබෑර්තු වතුවැඩ

ඉඩ­මක් බලා­ගෙන වගා කිරී­මට හැකි අයකු වහාම අවශ්‍යයි. විම­සන්න. 0112549902,​ 0112578520,​ 0112578090
058966

කුරුල්ලන් සහ බල්ලන් බලාගැනීම සඳහා වයස 30 අඩු පිරිමි,​ නිතර නිවාඩු අනවශ්‍ය මාසික වැටුප්. මහරගම. 0777420728
061638

ඇබෑර්තු මෙසන්වරු / වඩුබාස්වරු

වැල්ලවත්ත පිහිටි Construction එකට ටයිල් බාස්,​ ලේබර්ස අවශ්‍යයි. Metro Habitat (Pvt) Ltd,​ No-14,​ Rubhro Mawatha,​ Colombo- 06. 0777-380558/​ 0777-380622/​ 077-3629518.
061774

ඇබෑර්තු කම්කරු

කඳාන නගරයට ආසන්න ගොවිපලකට ගොවිතැන් කටයුතු දන්නා යුවලක් අවශ්‍යයි. 071-4089916,​ 077-6054638
061939

ඇබෑර්තු විවිධ

ආරක්ෂක නිලධාරී ඇබෑර්තු,​ ගාල්ල,​ මතුගම,​ හොරණ,​ ඉංගිරිය,​ බණ්ඩාරගම,​ ගල්කිස්ස,​ පානදුර,​ වාද්දුව,​ කොල්ලුපිටිය,​ කොහුවල,​ නාවල හා කොළඹ අවට. CSO/​ OIC/​ SSO/​ JSO/​ LSO කඩිනමින් බඳවා ගැනේ. 075-5331815/​ 077-3404222/​ 077-3452776/​ 0773-405991/​ 0112-716634.
056761

කොළඹ- 05 පිහිටි ෆාමසියට ෆාමසි වැඩ සඳහා පළපුරුදු ඇති හෝ නැති ෆාමසි Assistant අවශ්‍යයි. (ගැහැණු/​ පිරිමි) නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සඳහා Whats App /​ Call. 077-6510014.
061765

ජාඇල ව්‍යාපාර ආයතනයකට 18- 28 පිරිමි සේවකයින් අවශ්‍යයි. කෑම නවාතැන් ඇත. 0770235767,​ 0774489764
061248

මාළු කැපීම සඳහා දක්‍ෂ අය උවමනා කර තිබේ. සුදුසුකම් : වයස අවු. 45 ට අඩු,​ නැවතී වැඩ කිරීමට කැමති,​ මැෂින් එකෙන් මාළු කැපිය හැකි අවු. 02 ට වඩා පළපුරුද්ද සහිත (සිංහල /​ දෙමළ අය) දිනක වැටුප රු. 5,​000/​- යි. දක්ෂතාවය අනුව වැටුප් අඩු වැඩිවේ. සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය 2023 ඔක්තෝබර් 02 වන (සඳුදා) දින පෙ.ව. 11.30 ට පහත ස්ථානයේදී පැවැත්වේ.Ocean Cool (Pvt) Ltd නො. 88,​ රජමල්වත්ත පාර,​ මෝදර,​ කොළඹ 15 උදේ 9.00 හවස 6.00 අතර පමණක් අමතන්න. 077-3143020.
061427

මෝටර් රථ ත්‍රිරෝද රථ යතුරු පැදි කාර්මිකයන් වහාම අවශ්‍යයි. වයස 20 – 35 පළපුරුදු නම් වඩා හොඳයි. එක්ස්ප්‍රස් කාර් වොෂ්,​ හෝකන්දර,​ තලවතුගොඩ. දුරකතන 0775746001
060905

ස්ප්‍රීන් ඇන්ඩ් සමර් කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා වයස අවුරුදු 55 අඩු කාන්තාවන් පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සඳහා බඳවා ගැනේ. විමසීම් 0771378751
061635

රැකිරක්ෂා උවමනායි

නිවසේ ගත කරන මා හට නිවසේ සිට කිරීමට සුදුසු ව්‍යාපාරයක් සොයමි. 0720343523
061143

පළපුරුදු සාත්තු සේවිකාවක් රෝගීන් වැඩිහිටියන් පිරිසිදුකර යාමට උදය සවස බලාපොරොත්තු වෙමි. අංගවිකල ළමුන්ගේ දිවාසුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයකට එකතුවී හෝ රැකියාවක් පතමි. 071-6800874.
061673

විශ්‍රාමික නිරෝගී කාර්යශූර විගණන කළමනාකරුවෙකු පුද්ගලික සහකාර හෝ වෙනත් සුදුසු රැකියාවක් (කොළඹ අවටින්) සොයයි. දු.ක. 077-1138757.
061680

You may also like

Leave a Comment

lakehouse-logo

ප්‍රථම සතිඅන්ත සිංහල අන්තර්ජාල පුවත්පත ලෙස සිළුමිණ ඉතිහාසයට එක්වේ.

[email protected]

අප අමතන්න:(+94) 112 429 429

Web Advertising :
Nuwan   +94 77 727 1960
 
Classifieds & Matrimonial
Chamara  +94 77 727 0067

Facebook Page

All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT Division