තැපැල් සේවය පිළිබඳ විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් | සිළුමිණ

තැපැල් සේවය පිළිබඳ විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

තැපැල් සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙයි.
 
ඒ අනුව 1979 අංක 61 දරන අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වගන්තිය ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව මෙම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

Comments