රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු මුල්‍ය / ගිණුම්

අවශ්‍යයි - වාද්දුව පිහිටි ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් සඳහා සහකාර ගණකාධිකාරිවරයකු - අවම වසර 3 ක පළපුරුද්ද සමග අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්. වයස අවුරුදු 27-50 අතර. වැටුප් හා දීමනා සාකච්ඡා කළ හැක. 077-2555586,​ 0777-063229. ඊමේල් : s​a​j​i​t​h​a​c​r​c​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ 
015896

ලිපිකරු / ලේකම්වරු

ලිපිකරු - කළුතර/​ මොරටුව දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0774024155,​ 0761125624
016217

ලිපිකරු - කෑගල්ල /​ දඹුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0703346072,​ 0702231694
016228

ලිපිකරු - කොළඹ/​ කටුනායක දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0716434288,​ 0702231694
016222

ලිපිකරු - ගම්පහ /​ ජාඇල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0703346072,​ 0702231694
016238

ලිපිකරු - නුවර/​ පේරාදෙණිය දිස්ත්‍රික් ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0716434278,​ 0761125624
016231

ලිපිකරු - පිළියන්දල /​ හෝමාගම දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0716434278,​ 0703346072
016234

ලිපිකරු - රත්නපුර/​ අවිස්සාවේල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0702231694,​ 0716434288
016225

හෝටල් / බේකරි

කාමර සහ ආපන ශාලා සඳහා හෝටල් කාර්ය මණ්ඩලය අවශ්‍යයි. නවාතැන් සහ ආහාර සපයා ඇත. CV යවන්න. v​a​l​a​m​p​u​r​i​r​e​s​o​r​t​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ 0778854144
016309

Comments