රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම 

ඩයිහට්සු ටෙරියෝස් 2012,​ 1490CC,​ වෛද්‍යවරියක පමණක් භාවිතා කළ රථය,​ සමාගමේ නඩත්තුව,​ ඉහළම තත්ත්වය. අංක. 34,​ පළමු වන පටුමග,​ කිරුළපන,​ කොළඹ 05. ජංගම. 077-8029584.
 015695

Comments