ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

ඇල්ල පර්චස් 10.5 ඉඩමේ පිහිටි දේශීය හා අන්තර්ජාතික වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන ආපන ශාලාවක් නවීන උපකරණ සමග විකිණීමට. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. අමතන්න. 0742132248.
006745

Comments