නිවාස හා ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩම්

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කඩවත - කිරිල්ලවල - කන්දකපාපු හන්දිය,​ නුවර ප්‍රධාන පාරට 350m,​ කොමර්ෂල් සහ මහජන බැංකුවට 400m,​ Pizza Hut සහ keels super 600m. පදිංචියට ඉතා සුදුසු පර්චස් 10,​ 12,​ 15 හෝ 25 බිම් කොටස්. පර්චසය රු. 800,​000/​-. තෙකලා විදුලිය,​ නළ/​ළිං ජලය. 076-3128927.
000020

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කළුතර සේරුපිට 426 බස් මාර් ගයට මුහුණලා පර් චස් 10 ක හා 24 අනගි බිම් කොටස් 02 ක් විකිණීමට ඇත. අධිවේගී මාර් ගය පෙනෙන මනරම් පරිසරයක පිහිටා ඇත. පර් චසයක් රු. 95,​000/​= දු.ක. 0112698598,​ 0721498925
006471

පානදුර නගරයෙන් 1km දුරින් දිද්බැද්ද බස් පාරේ ගාලුපාරට 800 m දුරින් 10P හරි හතරැස් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ඇමතුම් සඳහා 0719349670,​ 0715768108,​ 0726216470
006536

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

කුණ්ඩසාලේ හෝටල් පාසැල අසල පර්චස් 30 ක ඉඩමේ 70% වැඩ නිමකළ විශාල නිවස කාමර 6 ක් සමග වැඩිම ඉල්ලුමට වහාම විකිණීමට. නිරවුල් ඔප්පු. වරාපිටිය නගරයට හා බැංකු යනාදිය මීටර් 800 දුරින්. අමතන්න. 0762330260.
006982

0777282147 මහනුවරින් නිවාස,​ හෝටල්,​ වතුපිටි,​ හිස් ඉඩම් කොටස්,​ ව්‍යාපාරික ස්ථාන මිලට ගැනීම සඳහා අමතන්න. 0777438169.
005005

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

කුණ්ඩසාලේ හෝටල් පාසැල අසල පර්චස් 30 ක ඉඩමේ 70% වැඩ නිමකළ විශාල නිවස කාමර 6 ක් සමග වැඩිම ඉල්ලුමට වහාම විකිණීමට. නිරවුල් ඔප්පු. වරාපිටිය නගරයට හා බැංකු යනාදිය මීටර් 800 දුරින්. අමතන්න. 0762330260.
006729

ගේදොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ 05 පුද්ගලික නිවසක දෙවන මහල,​ වෙන් වූ පිවිසුම,​ දුරස්ථපාලකයක් සමග ගේට්ටුව,​ වායු සමීකරණ කළ කාමර 3,​ යාබද නාන කාමර 3 ක්,​ උනු වතුර සමග විසිත්ත කාමරය,​ පැන්ට්‍රිය සහ කෑම කාමරය,​ මෙහෙකාර කාමරය,​ නාන කාමරය,​ විශාල රූෆ් ටෙරසය,​ ආරක්ෂිත රථ ගාල බද්දට හෝ කුලියට. 0770552840,​ 0718146659,​ 0112812765
005594

දෙහිවල පදිංචියට ඉතා යෝග්‍ය පෙදෙසක පිහිටි කාමර 02 ක් හා ජලය,​ විදුලිය,​ වාහන නැවතීමේ පහසුකම් සහිත එපාට්මන්ට් නිවස. 071-5597799
007752

නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයට ආසන්නයේ එක් කාමරයක් සහිත උඩුමහල් නිවස කුලියට පිරිමි අයට පමණි. 0112810436,​ 0760503882
007919

Comments