රාහු කාලය 2023 | සිළුමිණ

රාහු කාලය 2023

ජන­වාරි 30 සඳුදා සිට පෙබ­ර­වාරි 5 ඉරිදා දක්වා

30 සඳුදා දහ­වල් 07.57 - 09.26 දක්වා
රාත්‍රී 19.49 - 21.21 දක්වා
31 අඟ­හ­රු­වාදා දහ­වල්
15.21 - 16.50 දක්වා
රාත්‍රී 03.26 - 04.58 දක්වා
01 බදාදා දහ­වල් 12.24 - 13.53 දක්වා
රාත්‍රී 00.24 - 01.55 දක්වා
02 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා
දහ­වල් 13.52 - 15.22 දක්වා
රාත්‍රී 01.55 - 03.27 දක්වා
03 සිකු­රාදා
දහ­වල් 10.55 - 12.25 දක්වා
රාත්‍රී 22.53 - 00.25 දක්වා
04 සෙන­සු­රාදා
දහ­වල් 09.26 - 10.56 දක්වා
රාත්‍රී 21.22 - 22.53 දක්වා
05 ඉරිදා දහ­වල් 16.51 - 18.20 දක්වා
රාත්‍රී 4.57 - 06.29 දක්වා

Comments