සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

තුවක්කු සහ පතරොම්

තෝමස් සහ පුත්‍රයෝ කඩවත රයිෆල් පතරොම් තුවක්කු කර්මාන්තයන්ට ප්‍රමුඛත්වය දී මෙරටින් ඇදෙන විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ඉතිරිකර රට ගොඩනැගීමට අප වෙහෙසක් දරන අප 2021 හොඳම ව්‍යවසායකයාට හිමි පදක්කම වත්මන් සභාපති දේශමාන්‍ය රොයිස්ටන් ඇන්ටන් තෝමස් මැතිඳුන්ට ලැබුණු අතර,​ දේශීයව නිපදවන වායුරයිෆල් සාධාරණ මිලට. අලුත් වැඩියාවන් අමතර කොටස්. සේවාවන්. 0777-079250 /​ WhatsApp 0777-319250 /​ 0112972608 /​ 0115737777
005441

W තොමස් සහ පුත්‍රයෝ ගිනිඅවි,​ රයිෆල්හි වෘත්තීයවේදීන් රිළවුන්,​ දඬුලේනුන්ට ප්‍රතිඵල 100% සාර්ථක තුවක්කු වසර 5 ක වගකීමකින් නිපදවා ඇත. වේගය 800 - 200m දුර දුවන තුවක්කු රු. 41,​500/​- චීන තුවක්කු වේගය 500,​ දුර 50m රු. 36,​000/​- අලුත්වැඩියාවන් ජංගම සේවයෙන්. තුවක්කු මිලදී ගැනීම කඩවත පමණි. 011-4361961,​ 011-5737777 WhatsApp 0777-319250,​ 072-7319250.
005440

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

සා.පෙළ ගණිතය,​ විද්‍යාව උපාධිධාරී ගුරුවරයකු නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම. තනි තනිව කුඩා කණ්ඩායම්,​ නිබන්ධන සැපයේ. 076-0089874,​ 0711-625184.
000737

පොත් සහ සඟරා

අවශ්‍යයි - ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියම්,​ යාත්‍රා පැදවීමේ සටහන් පැරණි සමරු,​ පෝස්ටර් හා වෙනත් සමරු ප්‍රකාශන නිවසටම පැමිණිය හැක. අමතන්න. 077-7745600.
004445

මුද්දර සහ කාසි

අවශ්‍යයි - ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්දින කවර,​ විශේෂ කවර හා අවලංගු කිරීම්,​ ෆෝල්ඩර් හා කුඩා පොත්,​ මුල් පියාසර කවර,​ නැව්,​ බෝට්ටු,​ මුල් Port of Call කවර,​ එකතුකිරීම් - නිවසටම පැමිණිය හැක. අමතන්න. 0777-745600.
004440

Comments