සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව නිසැක A සාමාර්ථයක් සඳහා කරුණාකර 077-9639911 අමතන්න. වසර 35 අධික ශ්‍රී ලංකාවේ හා විදේශයන්හි පළපුරුද්ද සහිත උපාධිධාරී ගුරුවරයෙකු විසින් දේශීය,​ කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් උ/​පෙ දේශීය සා/​පෙළ විද්‍යා සහ ගණිත සහ IGCSE රසායන විද්‍යා ජීව විද්‍යා සහ භෞතික විද්‍යා පංති පවත්වයි.
003380

සා.පෙළ ගණිතය,​ විද්‍යාව උපාධිධාරී ගුරුවරයකු නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම. තනි තනිව කුඩා කණ්ඩායම්,​ නිබන්ධන සැපයේ. 076-0089874,​ 0711-625184.
000737

  

පොත් සහ සඟරා

අවශ්‍යයි - ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියම්,​ යාත්‍රා පැදවීමේ සටහන් පැරණි සමරු,​ පෝස්ටර් හා වෙනත් සමරු ප්‍රකාශන නිවසටම පැමිණිය හැක. අමතන්න. 077-7745600.
004445

 

මුද්දර සහ කාසි

අවශ්‍යයි - ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්දින කවර,​ විශේෂ කවර හා අවලංගු කිරීම්,​ ෆෝල්ඩර් හා කුඩා පොත්,​ මුල් පියාසර කවර,​ නැව්,​ බෝට්ටු,​ මුල් Port of Call කවර,​ එකතුකිරීම් - නිවසටම පැමිණිය හැක. අමතන්න. 0777-745600.
004440

Comments