ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

0777438169 මහනුවර දළඳා මාලිගාවට මීටර් 200 දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් නිතර ගැවසෙන ව්‍යාපාරික ස්ථානය වර්ග අඩි 180 ක කඩ කාමරය දීර්ඝ කාලීන බදු ගිවිසුමට හෝ විකිණීමට මිලියන 8-10 අතර මුදලකට. 0777282147.
079942

 ඖෂධ / ප්‍රතිකාර / චිකිත්සාව

අපගේ නවතම ශාඛාව දැන් විවෘතයි. ඇස් කණ්ණාඩි රාමු සහ ඇස් කණ්ණාඩි සඳහා 25% ක වට්ටමක්. අමතන්න. 0112199923,​ ලිපිනය,​ නො. 160ඒ,​ නාවල පාර,​ නුගේගොඩ.
004662

වික්‍රමාරච්චි ශ්‍රවණ මධ්‍යස්ථානයෙන් නොමිලේ ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීම සහ පරීක්ෂාව. දිවයින පුරා ශාඛා 50 කින් ලබාගත හැක. අමතන්න. 0777770044.
004661

Comments