රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු - වෙළඳ / අලෙවිකරණ

අවශ්‍යයි - අලෙවි නියෝජිතවරු (පිරිමි) - පානදුර,​ කළුතර,​ අලුත්ගම හා කොළඹ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ කුළුබඩු නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ සමාගමක් සඳහා - සමාන කර්මාන්තයක (කුළුබඩු - FMCG) අවම වසර 1 ක පළපුරුද්ද සතු අවම අ.පො.ස. සා/​පෙළ හෝ උ/​පෙළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහිත,​ වයස අවුරුදු 20 - 40 අතර,​ වෙහෙසී වැඩ කළ හැකි,​ ඉලක්ක දිශානති අය විය යුතුය. බලපත්‍රය සහිත මෝටර් සයිකලයක් සතුවීම අමතර සුදුසුකමකි. වැටුප්,​ දීමනා හා කොමිස් හිමිය. අවම වැටුප ලෙස රුපියල් 50,​000,​ කොමිස් සහිතව ලබාගත හැක. 076-3546925 /​ 077-2555586 (ඊමේල් : s​a​j​i​t​h​a​c​r​c​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​)
004406

වෙළඳ නියෝජිතයින් අවශ්‍යයි ! වෙන්නප්පුව,​ මාරවිල අවටින් පුහුණු නුපුහුණු පිරිමි වෙළඳ නියෝජිතයින් අවශ්‍යයි ! වැටුප් සමග දීමනා. රු. 75,​000/​- ඉහළ ලබාගත හැක. අමතන්න. නෙස්කෝ එන්ටර්ප්‍රයිසස්,​ නො. 29/​5,​ 4 වන පටුමග,​ රත්මලාන. 0777-263954,​ 076-7639155.
002661

ඇබෑර්තු - ලිපිකරු / ලේකම්වරු

කොළඹ /​ පිළියන්දල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධාස්ථාන සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 070-2231694,​ 076-1125624.
004475

බදුල්ල /​ බණ්ඩාරවෙල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0774024155,​ 0702231694.
004471

මහරගම /​ නුගේගොඩ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත මූල්‍ය ආයතන සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 070-2725731,​ 076-1125624
004473

රත්නපුර /​ අවිස්සාවේල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0712564715,​ 0702725731.
004466

 ඇබෑර්තු - අධ්‍යාපන

කොළඹ - 10 පිහිටි පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් 2 ක් අවශ්‍යයි. විමසන්න. 072-9075650,​ 075-7561475.
003878

ඇබෑර්තු - ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

වත්තල,​ කිරිබත්ගොඩ පිහිටි අපගේ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාව සඳහා මනා පරිගණක දැනුම හා ඉංග්‍රීසි,​ සිංහල භාෂා දැනුම ඇති වයස අවුරුදු 18 ත් 45 ත් අතර,​ ගිණුම් ලිපිකාරිනියන් සහ අයන් ක්‍රියාකරුවන් හා ක්‍රියාකරවන්නියන් එඬේරමුල්ල,​ වත්තල,​ කිරිබත්ගොඩ අවටින් අවශ්‍යයි. වැටුප් පැමිණ සාකච්ඡා කර ගත හැක. 0761393702,​ 0761393703 දුරකථන අංක සඳහා අමතන්න.
001837

ඇබෑර්තු - ගෘහසේවය

පළපුරුදු නිවසේ නැවතී සේවය කළ හැකි සුනඛයන්ට ළැදියාවක් දක්වන ගෘහ පාලකයකු අවශ්‍යයි. ස්ථානය කොළඹ. කෑම පිසීම,​ පිරිසිදු කිරීම,​ කුඩා ප්‍රමාණයේ සුනඛයන් බලා ගැනීම (අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙළක් ඇත) ඔහුට අයිති කාර්යයන් වේ. කාමරයක්,​ නවාතැන්,​ උපයෝගීතා උපකරණ හා තරගකාරී වැටුපක් ඔහුට හිමිවේ. වයස 40 - 48 අතර වීම වඩාත් යෝග්‍යයි. උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් 0760690383 අමතන්න.
004427

මාතර හක්මණ බංගලාවක නැවතී සේවය කිරීමට අවු. 35 ත් 50 ත් අතර කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක. 077-8585100,​ 074-0214134,​ 041-2287590.
004046

Comments